Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-11-02
Program jednání 27 kB
96 kB
Dodatek č.1 41 kB
Záznam z jednání 82 kB
Usnesení č.792 26 kB
48 kB
720/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.793 25 kB
42 kB
726/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.794 26 kB
44 kB
909/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.795 26 kB
42 kB
1080/11 Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 503)
Příloha č.1 26 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.795
Usnesení č.796 22 kB
54 kB
1081/11 Zpráva o aktuálním stavu programu základních registrů s uvedením problematických oblastí
ikonka - bylo změněno Usnesení č.797 19 kB
44 kB
1076/11 Bezúplatné převody nemovitostí mezi statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a Českou republikou – Krajským soudem v Hradci Králové
ikonka - bylo změněno usn. 31/2012
Usnesení č.798 18 kB
43 kB
1067/11 Změna skupiny grantových projektů Grantové agentury České republiky Projekty na podporu excelence v základním výzkumu (dále jen „Projekty excelence“)
Usnesení č.799 17 kB
42 kB
1070/11 Návrh projektu vládní kampaně Stop sexuálnímu násilí na dětech
Usnesení č.800 25 kB
42 kB
1083/11 Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.801 21 kB
50 kB
1082/11 Ustanovení meziresortní hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek podaných k nadlimitní veřejné zakázce Poskytování služeb v rámci Komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy
Usnesení č.802 29 kB
48 kB
1065/11 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní
Usnesení č.803 26 kB
44 kB
1072/11 Návrh na obeslání zasedání předsedů vlád členských států Středoevropské iniciativy v Bělehradě ve dnech 3. – 4. listopadu 2011
Usnesení č.804 18 kB
42 kB
1078/11 Návrh na uskutečnění setkání ministrů zahraničních věcí zemí Visegrádské skupiny a západního Balkánu ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 v Praze
Usnesení č.805 28 kB
48 kB
1068/11 Návrh na obeslání desátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bergen, Norsko, 20. - 25. listopadu 2011)
Příloha č.1 24 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.805
Usnesení č.806 18 kB
42 kB
1074/11 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo ve dnech 16. – 17. listopadu 2011
Usnesení č.807 25 kB
43 kB
1079/11 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Maďarské republice ve dnech dne 7. – 8. října 2011
Usnesení č.808 25 kB
43 kB
1075/11 Informace o pracovní cestě předsedy vlády do Spolkové republiky Německo na Česko – saskou energetickou konferenci dne 7. října 2011
Usnesení č.809 17 kB
46 kB
1098/11 Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk