Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-10-19
Program jednání 39 kB
108 kB
Dodatek č.1 34 kB
Dodatek č.2 30 kB
Záznam z jednání 88 kB
Usnesení č.760 27 kB
46 kB
686/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.761 27 kB
46 kB
818/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony
Usnesení č.762 28 kB
46 kB
1039/11 Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona o některých opatřeních při zajišťování bydlení osobám v hmotné nouzi a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sociálním bydlení) (sněmovní tisk č. 494)
Příloha č.1 31 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.762
Usnesení č.763 27 kB
46 kB
1046/11 Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 495)
Příloha č.1 31 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.763
Usnesení č.764 27 kB
46 kB
1040/11 Návrh zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákona č. 181/2011 Sb., a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 496)
Příloha č.1 30 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.764
Usnesení č.765 27 kB
45 kB
1047/11 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 497)
Příloha č.1 37 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.765
Usnesení č.766 26 kB
45 kB
1031/11 Analýza možností změn místní příslušnosti orgánů činných v trestním řízení v případech souvisejících s trestnou činností ve státní správě a místní samosprávě
Usnesení č.767 26 kB
46 kB
1032/11 Informace o možnosti zřizování specializovaných soudních senátů a specializovaných útvarů státního zastupitelství zejména v oblasti boje proti korupci a závažné finanční kriminalitě
Usnesení č.768 29 kB
50 kB
1014/11 Návrh změny Statutu Legislativní rady vlády a Jednacího řádu Legislativní rady vlády a Východiska pro změnu Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
Příloha č.1 23 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.768
Příloha č.2 22 kB
28 kB
Příloha č.2 k usnesení č.768
ikonka - mění usnesení usn. 534/1998
Usnesení č.769 21 kB
48 kB
1018/11 Návrh koncepce rozvoje technologií a služeb asistovaného života pro seniory
ikonka - bylo změněno Usnesení č.770 27 kB
47 kB
1016/11 Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2010
Příloha č.1 64 kB
98 kB
Příloha č.1 k usnesení č.770
ikonka - bylo změněno usn. 348/2012
ikonka - mění usnesení usn. 464/2010
Usnesení č.771 20 kB
46 kB
1003/11 Zpráva o možnostech financování energeticky úsporných projektů v objektech státní správy využitím metody EPC (Energy Performance Contracting) – energetické služby se zárukou
Usnesení č.772 28 kB
49 kB
1000/11 Informace o postupu při směně administrativních budov ústředí Správy státních hmotných rezerv
Příloha č.1 25 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.772
ikonka - mění usnesení usn. 753/2010
Usnesení č.773 47 kB
70 kB
1045/11 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc září 2011
Usnesení č.774 30 kB
52 kB
1030/11 Analýza stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování
Usnesení č.775 19 kB
46 kB
1041/11 Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy vlády do Slovenské republiky dne 24. října 2011
Usnesení č.776 19 kB
44 kB
1042/11 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojených státech amerických ve dnech 26. až 29. října 2011
Usnesení č.777 19 kB
46 kB
1028/11 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Rumunsku ve dnech 24. a 25. října 2011
Usnesení č.778 20 kB
46 kB
1050/11 Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením
Usnesení č.779 26 kB
46 kB
1052/11 Návrh na jmenování do hodností generálů
Usnesení č.780 19 kB
46 kB
1054/11 Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady dne 23. října 2011 v Bruselu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.781 37 kB
62 kB
1060/11 Ustavení Národního bezpečnostního úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a národní autoritou pro tuto oblast
Příloha č.1 42 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.781
ikonka - bylo změněno usn. 364/2012
ikonka - ruší usnesení usn. 380/2010
ikonka - mění usnesení usn. 205/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk