Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-09-14
Program jednání 31 kB
78 kB
Dodatek č.2 30 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.675 17 kB
53 kB
816/11 Návrh nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Usnesení č.676 18 kB
53 kB
861/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.677 17 kB
52 kB
862/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.678 25 kB
52 kB
910/11 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 446)
Příloha č.1 24 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.678
Usnesení č.679 25 kB
52 kB
925/11 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 448)
Příloha č.1 23 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.679
Usnesení č.680 26 kB
53 kB
926/11 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik (sněmovní tisk č. 447)
Příloha č.1 30 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.680
Usnesení č.681 26 kB
53 kB
919/11 Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2010 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2010
Příloha č.1 21 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.681
Usnesení č.682 28 kB
60 kB
923/11 K Pandemickému plánu České republiky
Příloha č.1 39 kB
50 kB
Příloha č.1 k usnesení č.682
ikonka - ruší usnesení usn. 1271/2006
Usnesení č.683 25 kB
54 kB
924/11 Návrh na další fungování Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války i po 31. 12. 2011
Usnesení č.684 18 kB
53 kB
911/11 Převod vlastnictví objektu č. p. 166 na pozemku parc. č. 609 v k. ú. Město Brno, obec Brno se zastavěným pozemkem parc. č. 609 v k. ú. Město Brno, pod adresou Brno, Česká ulice 166/11
ikonka - bylo změněno Usnesení č.685 16 kB
52 kB
920/11 Návrh Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Příloha č.1 62 kB
110 kB
Příloha č.1 k usnesení č.685
ikonka - bylo změněno usn. 858/2014
ikonka - mění usnesení usn. 1057/2001
Usnesení č.686 26 kB
54 kB
932/11 Návrh na změnu složení Výboru pro zpravodajskou činnost
ikonka - mění usnesení usn. 813/2001
Usnesení č.687 16 kB
52 kB
931/11 Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky
Příloha č.1 25 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.687
Usnesení č.688 28 kB
58 kB
912/11 Zpráva o průběhu a výsledcích 5. zasedání Konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnou přílohy III Rotterdamské úmluvy
Usnesení č.689 25 kB
53 kB
921/11 Zpráva o pracovní návštěvě belgického premiéra Yvese Leterma v České republice, která se uskutečnila dne 26. srpna 2011
Usnesení č.690 25 kB
54 kB
915/11 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Srbské republiky Borise Tadiće v České republice, která se uskutečnila dne 29. srpna 2011
Usnesení č.691 26 kB
56 kB
948/11 Přistoupení k mezinárodní iniciativě Open Government Partnership

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk