Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-09-08
Program jednání 27 kB
80 kB
Dodatek č.2 32 kB
Dodatek č.1 32 kB
Upozornění 30 kB
Záznam z jednání 66 kB
Usnesení č.661 25 kB
42 kB
752/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.662 19 kB
48 kB
789/11 Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Usnesení č.663 19 kB
46 kB
815/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.664 29 kB
52 kB
902/11 Návrh dalšího postupu přípravy monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+
Usnesení č.665 18 kB
46 kB
899/11 Bezpečnostní strategie České republiky
ikonka - ruší usnesení usn. 1254/2003
Usnesení č.666 28 kB
52 kB
887/11 Informace o plnění opatření vyplývajících z materiálu Problematika objasňování krádeží motorových vozidel v České republice, schváleného usnesením vlády ze dne 14. května 2008 č. 542
Usnesení č.667 25 kB
44 kB
1/11 Informace o průběhu a výsledcích renegociace Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu, ve znění Dodatkového protokolu, podepsaného dne 13. prosince 2003 v Bruselu, a návrh postupu České republiky ve věci další existence této dohody
Usnesení č.668 17 kB
44 kB
895/11 Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České republiky
Příloha č.1 56 kB
112 kB
Příloha č.1 k usnesení č.668
Usnesení č.669 28 kB
53 kB
896/11 Návrh na podpis a ratifikaci Třetího dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání (Štrasburk, 10. listopadu 2010)
Příloha č.1 21 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.669
Usnesení č.670 30 kB
54 kB
894/11 Návrh na sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokolu doplňujícího Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel
Příloha č.1 19 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.670
Příloha č.2 21 kB
27 kB
Příloha č.2 k usnesení č.670
Usnesení č.671 29 kB
50 kB
891/11 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
Usnesení č.672 29 kB
51 kB
892/11 Návrh na obeslání 66. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, na uskutečnění pracovní cesty prezidenta republiky Václava Klause do Spojených států amerických a Kanady a pracovní cesty 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí do Spojených států amerických
Usnesení č.673 18 kB
46 kB
893/11 Návrh na vyslání delegace, vedené 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, na Bezpečnostní fórum, které se uskuteční v Bělehradě ve dnech 14. a 15. září 2011
Usnesení č.674 25 kB
46 kB
901/11 Zpráva o průběhu a výsledcích 63. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Jersey, Velká Británie, 3. až 15. července 2011)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk