Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-08-31
Program jednání 34 kB
66 kB
Záznam z jednání 61 kB
Usnesení č.646 27 kB
66 kB
567/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.647 19 kB
63 kB
708/11 Návrh věcného záměru zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě
Usnesení č.648 19 kB
64 kB
838/11 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vzor průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů
Usnesení č.649 27 kB
64 kB
886/11 Návrh zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 435)
Příloha č.1 30 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.649
Usnesení č.650 31 kB
72 kB
836/11 Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013
Usnesení č.651 19 kB
64 kB
876/11 Žádost kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství o souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu 129 180 - výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací v roce 2011
Usnesení č.652 30 kB
72 kB
880/11 Posílení výdajů kapitoly 329-Ministerstvo zemědělství o nedočerpaný zůstatek prostředků schválených usnesením vlády ze dne 29. září 2010 č. 692 v části II/9 k řešení náhrad škod na zemědělském majetku způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010
ikonka - mění usnesení usn. 692/2010
Usnesení č.653 27 kB
66 kB
701/11 Dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 133 210 “Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“
Příloha č.1 61 kB
Příloha č.1 k usnesení č.653
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.654 31 kB
74 kB
790/11 Návrh na sjednání Protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice
ikonka - bylo zrušeno usn. 115/2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.655 26 kB
64 kB
897/11 Návrh změny Jednacího řádu vlády
Příloha č.1 28 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.655
ikonka - bylo změněno usn. 47/2018
ikonka - mění usnesení usn. 610/1998
Usnesení č.656 20 kB
67 kB
884/11 Návrh na financování účasti České republiky na ustavení doktorandského stipendia Madeleine Albrightové v oboru bohemistických studií na Univerzitě v Glasgow v letech 2011 - 2015
Usnesení č.657 30 kB
70 kB
878/11 Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Usnesení č.658 29 kB
71 kB
885/11 Návrh na obeslání 7. ministerské konference procesu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) „Životní prostředí pro Evropu“ (Astana, Kazachstán, 21. – 23. 9. 2011)
Příloha č.1 24 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.658
Usnesení č.659 29 kB
70 kB
888/11 Aktualizace složení ustanovené hodnotící komise, pro posouzení a hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací, Usnesením vlády č. 1251 ze dne 5. října 2009
Příloha č.1 25 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.659
ikonka - mění usnesení usn. 1251/2009
Usnesení č.660 19 kB
64 kB
898/11 Darování vojenského materiálu Islámské republice Afghánistán
Příloha č.1 30 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.660

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk