Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-08-24
Program jednání 38 kB
101 kB
Záznam z jednání 75 kB
Usnesení č.628 27 kB
46 kB
798/11 Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Usnesení č.629 17 kB
44 kB
654/11 Návrh věcného záměru zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor v domě s byty a kterým se novelizují některé zákony
Usnesení č.630 19 kB
48 kB
835/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
Usnesení č.631 17 kB
46 kB
682/11 Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Usnesení č.632 25 kB
46 kB
875/11 Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 434)
Příloha č.1 35 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.632
Usnesení č.633 26 kB
46 kB
854/11 Doporučení Veřejného ochránce práv ve věci změny Položky č. 3 Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.634 25 kB
47 kB
855/11 Doporučení Veřejného ochránce práv ve věci změn zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.635 19 kB
47 kB
782/11 Třetí periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
ikonka - bylo změněno Usnesení č.636 20 kB
49 kB
859/11 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 241)
Příloha č.1 59 kB
98 kB
Příloha č.1 k usnesení č.636
ikonka - bylo změněno usn. 580/2017 , usn. 320/2013 , usn. 573/2012
ikonka - mění usnesení usn. 366/2007 , usn. 480/2006
Usnesení č.637 29 kB
53 kB
864/11 Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s objektem Děčínská č.p. 389, budova A, Česká Lípa
Příloha č.1 11 kB
Příloha č.1 k usnesení č.637
Usnesení č.638 23 kB
43 kB
867/11 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2010
Usnesení č.639 25 kB
46 kB
852/11 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2011
Usnesení č.640 20 kB
50 kB
853/11 Státní zkušební ústavy v zakladatelské působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu – zrušení usnesení vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1456 a návrh dalšího postupu
ikonka - ruší usnesení usn. 1456/2008
Usnesení č.641 17 kB
44 kB
866/11 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.642 28 kB
49 kB
874/11 Návrh na ratifikaci změny Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010
ikonka - bylo zrušeno usn. 530/2012
Usnesení č.643 27 kB
46 kB
856/11 Návrh na obeslání 55. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 19. až 23. září 2011 ve Vídni
Usnesení č.644 18 kB
46 kB
857/11 Účast 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie (Sopoty, 2. a 3. září 2011)
Usnesení č.645 25 kB
40 kB
883/11 Statut Meziresortní koordinační skupiny pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk