Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-08-10
Program jednání 47 kB
154 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 106 kB
Usnesení č.591 26 kB
47 kB
350/11 Návrh zákona o Finanční správě České republiky a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
Usnesení č.592 26 kB
47 kB
308/11 Návrh zákona o Celní správě České republiky a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
Usnesení č.593 26 kB
48 kB
715/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.594 26 kB
47 kB
453/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.595 18 kB
46 kB
803/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.596 24 kB
46 kB
819/11 Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (sněmovní tisk č. 428)
Příloha č.1 28 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.596
Usnesení č.597 26 kB
46 kB
820/11 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Anny Putnové a Milana Šťovíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 429)
Příloha č.1 22 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.597
Usnesení č.598 18 kB
46 kB
813/11 Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2011 až 2014
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.599 28 kB
53 kB
817/11 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období let 2011 až 2020
ikonka - bylo zrušeno usn. 160/2017
ikonka - ruší usnesení usn. 158/2008
Usnesení č.600 28 kB
52 kB
804/11 Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice
Usnesení č.601 20 kB
48 kB
777/11 Návrh mechanismu spolufinancování projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015 státem
Usnesení č.602 23 kB
46 kB
691/11 Návrh na účast státu při přípravě a realizaci projektu Česká stopa 2012
Usnesení č.603 25 kB
48 kB
830/11 Finanční krytí výdajů souvisejících s provozem Informačního systému datových schránek v letech 2011 až 2014
Usnesení č.604 26 kB
46 kB
780/11 Návrh usnesení vlády o určení výše platu finančního arbitra
Usnesení č.605 18 kB
46 kB
806/11 Žádost Ministerstva zemědělství o souhlas s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů pro účelovou dotaci pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Usnesení č.606 25 kB
47 kB
824/11 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden až červen 2011
Usnesení č.607 25 kB
46 kB
797/11 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. února 2011 č. 127, k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
ikonka - mění usnesení usn. 127/2011
Usnesení č.608 27 kB
49 kB
776/11 Návrh na obeslání 23. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského
Usnesení č.609 25 kB
46 kB
784/11 Zpráva o státní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Slovenské republice ve dnech 27. až 29. června 2011
Usnesení č.610 25 kB
46 kB
811/11 Zpráva o pracovní cestě 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí do Benghází dne 29. června 2011
Usnesení č.611 25 kB
46 kB
785/11 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Makedonské republiky Nikoly Gruevského v České republice, která se uskutečnila ve dnech 26. a 27. června 2011
Usnesení č.612 25 kB
47 kB
809/11 Informace o průběhu a výsledcích 5. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnou přílohy A této úmluvy
Usnesení č.613 28 kB
52 kB
832/11 Záměr uzavřít Smlouvu o strategické spolupráci mezi Českou republikou a společností SAP ČR, spol. s r.o.

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk