Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-07-20
Program jednání 55 kB
180 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 135 kB
Usnesení č.545 27 kB
47 kB
99/11 Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
Usnesení č.546 27 kB
48 kB
103/11 Návrh zákona o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech
Usnesení č.547 28 kB
47 kB
569/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.548 28 kB
48 kB
512/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.549 28 kB
47 kB
227/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.550 21 kB
46 kB
523/11 Návrh nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
Usnesení č.551 18 kB
46 kB
587/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky.
Usnesení č.552 27 kB
45 kB
774/11 Návrh poslanců Michala Doktora, Pavola Lukši a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 401)
Příloha č.1 29 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.552
Usnesení č.553 25 kB
44 kB
684/11 Analýza zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí
Usnesení č.554 18 kB
44 kB
699/11 Analýza možnosti pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a Moravy
Usnesení č.555 27 kB
47 kB
507/11 Analýza slučitelnosti návrhů legislativních změn nezbytných pro přímou volbu starostů v malých obcích ve volbách v roce 2014 s ústavním pořádkem České republiky
Usnesení č.556 20 kB
46 kB
745/11 Opatření pro snížení rizik v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení č.557 27 kB
45 kB
700/11 Národní přiřazovací zpráva ČR
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.558 31 kB
52 kB
656/11 Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
ikonka - mění usnesení usn. 81/2004
Usnesení č.559 29 kB
50 kB
619/11 Základní rámec pro Koncepci dokončení reformy veřejné správy
Usnesení č.560 19 kB
45 kB
698/11 Zpráva o realizaci projektů s dopadem na snižování administrativní zátěže občanů
Usnesení č.561 30 kB
54 kB
673/11 Zabezpečení výroby a vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji a povolení k pobytu s biometrickými údaji v roce 2011
Příloha č.1 25 kB
92 kB
Příloha č.1 k usnesení č.561
Usnesení č.562 29 kB
50 kB
650/11 Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011-2016
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.563 35 kB
60 kB
732/11 Analýza možností závazku vlády a podřízených organizací realizovat centralizované zadávání na vybrané komodity výrobků a služeb
ikonka - bylo zrušeno usn. 24/2016
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.564 28 kB
48 kB
741/11 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015
ikonka - bylo zrušeno usn. 364/2012
Usnesení č.565 19 kB
46 kB
749/11 Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 - 2013 v roce 2011
Usnesení č.566 24 kB
44 kB
678/11 Kompenzace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě
Usnesení č.567 26 kB
45 kB
739/11 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2010
Usnesení č.568 27 kB
48 kB
655/11 Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014 v roce 2010
Příloha č.1 22 kB
79 kB
Příloha č.1 k usnesení č.568
Usnesení č.569 30 kB
50 kB
763/11 Zpráva pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 7. až 16. září 2010
Příloha č.1 29 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.569
Usnesení č.570 30 kB
50 kB
657/11 Aktualizace úkolů usnesení vlády č. 885 ze dne 13. července 2005 o modernizaci III. a IV. tranzitního železničního koridoru České republiky, včetně komplexního řešení problematiky jejich financování
Příloha č.1 63 kB
Příloha č.1 k usnesení č.570
ikonka - ruší usnesení usn. 885/2005
Usnesení č.571 27 kB
46 kB
750/11 Aktualizace programu č. 214 110 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR
ikonka - mění usnesení usn. 960/2005 , usn. 1398/2008 , usn. 1404/2007
Usnesení č.572 27 kB
48 kB
766/11 Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky na sanaci starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací, s názvem „Nápravná opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého případu ve společnosti Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích - III. etapa", s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH a informace o zadání nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/06 Sb., o veřejných zakázkách
Usnesení č.573 20 kB
46 kB
666/11 Souhlas s prodejem obchodního podílu ve společnosti CTP Invest spol. s r.o., ve vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Ministerstva práce a sociálních věcí společníkovi CTP Products B.V.
Usnesení č.574 27 kB
47 kB
773/11 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zajištění vojenského letového provozu
Usnesení č.575 48 kB
78 kB
775/11 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2011
Usnesení č.576 27 kB
46 kB
768/11 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2010 a roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2010
Příloha č.1 22 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.576
Usnesení č.577 18 kB
46 kB
764/11 Smírné urovnání stížnosti č. 9491/06 – Chlumová a Chlum proti České republice, podané k Evropskému soudu pro lidská práva
Příloha č.1 33 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.577
ikonka - bylo změněno Usnesení č.578 30 kB
53 kB
751/11 Návrh na složení Bezpečnostní rady státu
ikonka - bylo změněno usn. 542/2013
ikonka - mění usnesení usn. 813/2001 , usn. 578/2010
Usnesení č.579 18 kB
46 kB
761/11 Návrh na odvolání a jmenování 1. místopředsedy Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice
Usnesení č.580 20 kB
48 kB
769/11 Zajištění finančních prostředků na projekty v zemích Východního partnerství a Jižního Středomoří v rámci kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí
Příloha č.1 29 kB
86 kB
Příloha č.1 k usnesení č.580
Příloha č.2 25 kB
84 kB
Příloha č.2 k usnesení č.580
ikonka - mění usnesení usn. 580/2010
Usnesení č.581 30 kB
51 kB
753/11 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech
Usnesení č.582 30 kB
50 kB
740/11 Návrh na ratifikaci Úmluvy o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijaté v Haagu dne 13. ledna 2000, a určení ústředního orgánu podle článku 28 odst. 1 cit. Úmluvy
Příloha č.1 21 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.582
Usnesení č.583 28 kB
46 kB
772/11 Návrh na sjednání Protokolu o provedení změn v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky ze dne 27. dubna 2007
Usnesení č.584 19 kB
46 kB
762/11 Návrh na výpověď Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Marockého království
Usnesení č.585 19 kB
45 kB
758/11 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Senegalské republiky M. Nianga v České republice ve dnech 20. - 22. července 2011
Usnesení č.586 27 kB
46 kB
737/11 Zpráva o účasti místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky na summitu předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v Bratislavě dne 16. června 2011
ikonka - mění usnesení usn. 464/2011
Usnesení č.587 25 kB
44 kB
787/11 Jmenování předsedkyně Energetického regulačního úřadu
Usnesení č.588 27 kB
46 kB
788/11 Pořízení munice prostřednictvím alianční agentury NAMSA
Příloha č.1 31 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.588
Usnesení č.589 26 kB
46 kB
783/11 Koncepce zahraniční politiky České republiky
Usnesení č.590 37 kB
60 kB
791/11 Návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2012 až 2014

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk