Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-06-08
Program jednání 39 kB
111 kB
Dodatek č.1 38 kB
Záznam z jednání 87 kB
Usnesení č.416 25 kB
64 kB
171/11 Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Usnesení č.417 26 kB
66 kB
484/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.418 18 kB
66 kB
419/11 Návrh nařízení vlády o stanovení některých výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz a vzoru žádosti o udělení povolení
Usnesení č.419 25 kB
64 kB
531/11 Návrh poslanců Miloslavy Vostré, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandera Černého a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 353)
Příloha č.1 31 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.419
Usnesení č.420 26 kB
66 kB
529/11 Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství v roce 2010
Usnesení č.421 21 kB
72 kB
530/11 Návrh na změnu systemizace příslušníků a zvýšení počtu občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na rok 2011 včetně navýšení objemu prostředků na služební příjmy a platy a návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2012 včetně stanovení objemu prostředků na služební příjmy
Usnesení č.422 26 kB
66 kB
551/11 Změna usnesení vlády ze dne 27. dubna 2011 č. 316, k omezení čerpání nároků organizačních složek státu nespotřebovaných výdajů v roce 2011 a k vázání výdajů v roce 2011
ikonka - mění usnesení usn. 316/2011
Usnesení č.423 24 kB
68 kB
545/11 Harmonogram otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy
Usnesení č.424 27 kB
67 kB
540/11 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010
Usnesení č.425 18 kB
64 kB
524/11 Druhá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
Usnesení č.426 25 kB
66 kB
538/11 Pořízení vojenského materiálu a služeb prostřednictvím programů zahraniční pomoci vlády Spojených států amerických (Foreign Military Sales a Foreign Military Financing)
Příloha č.1 31 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.426
Usnesení č.427 29 kB
75 kB
548/11 Návrh na sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) pro léta 2009 až 2014 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou a Memoranda o porozumění pro implementaci finančního mechanismu Norska pro léta 2009 až 2014 mezi Norským královstvím a Českou republikou
Usnesení č.428 24 kB
63 kB
516/11 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010
Usnesení č.429 25 kB
64 kB
539/11 Informace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010
Usnesení č.430 26 kB
66 kB
521/11 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2011
Usnesení č.431 28 kB
71 kB
534/11 Návrh na ratifikaci Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, podepsané v Ženevě dne 16. června 2003
Příloha č.1 25 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.431
Usnesení č.432 28 kB
68 kB
533/11 Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané dne 8. června 2006 v Praze
Usnesení č.433 27 kB
70 kB
520/11 Návrh na obeslání 4. zasedání smluvních stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (29. červen až 1. červenec 2011, Kišiněv, Moldavská republika)
Příloha č.1 25 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.433
Usnesení č.434 25 kB
64 kB
546/11 Zpráva o návštěvě nikaragujského ministra zahraničí Samuela Santose v České republice ve dnech 16. až 19. května 2011
Usnesení č.435 30 kB
75 kB
562/11 Návrh na sjednání Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a Doplňkové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě
Usnesení č.436 29 kB
74 kB
561/11 Návrh na sjednání Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Brazilskou federativní republikou na straně druhé o letecké dopravě
Usnesení č.437 17 kB
64 kB
579/11 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.438 Závěrečná zpráva o bezpečnostních rizicích souvisejících s využíváním služeb soukromých bezpečnostních služeb orgány státní správy č.j. T30/2011
Usnesení č.439 Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2010 č.j. T24/2011
Usnesení č.440 Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace za rok 2010 č.j. T26/2011
Usnesení č.441 Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2010 č.j. T27/2011
Usnesení č.442 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami cizí moci č.j. D142/2011
Usnesení č.443 Návrh na vydání souhlasu vlády České republiky se spoluprací Vojenského zpravodajství se zpravodajskými službami cizí moci č.j. D143/2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk