Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-06-02
Program jednání 38 kB
92 kB
Dodatek č.2 32 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 66 kB
Usnesení č.398 26 kB
54 kB
423/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.399 17 kB
52 kB
388/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
Usnesení č.400 25 kB
53 kB
491/11 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Lubomíra Zaorálka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 339)
Příloha č.1 25 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.400
Usnesení č.401 25 kB
53 kB
490/11 Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 337)
Příloha č.1 28 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.401
Usnesení č.402 25 kB
52 kB
510/11 Návrh poslanců Marie Nedvědové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Marie Rusové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (sněmovní tisk č. 345)
Příloha č.1 25 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.402
Usnesení č.403 25 kB
52 kB
508/11 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Alexandra Černého, Pavla Kováčika a dalších na vydání zákona o způsobu uznávání nově vzniklých států Českou republikou (sněmovní tisk č. 349)
Příloha č.1 30 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.403
Usnesení č.404 25 kB
54 kB
485/11 Informace o současném stavu pilotních projektů PPP Ministerstva spravedlnosti Výstavba a provoz justičního areálu v Ústí nad Labem a Výstavba a provoz věznice typu s ostrahou v Rapoticích
Usnesení č.405 25 kB
54 kB
509/11 Informace o rozhodnutí MV ČR nerealizovat prostřednictvím strukturálních fondů EU v období 2007 - 2013 projektový záměr "Národní centra pro krizovou připravenost a výcvik složek Integrovaného záchranného systému" a návrh řešení
Usnesení č.406 25 kB
52 kB
501/11 Vyhodnocení plnění Národní strategie prevence násilí na dětech za období 2008 – 2010 a návrh dalšího postupu
Usnesení č.407 27 kB
56 kB
515/11 Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2012 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2014
Příloha č.1 36 kB
77 kB
Příloha č.1 k usnesení č.407
Usnesení č.408 16 kB
52 kB
514/11 Závěrečná zpráva o účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO Šanghaj 2010
Usnesení č.409 27 kB
57 kB
506/11 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Usnesení č.410 28 kB
57 kB
492/11 Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
Usnesení č.411 25 kB
54 kB
499/11 Návrh na obeslání schůzky ministrů zahraničních věcí členských zemí Středoevropské iniciativy v Terstu ve dnech 9. - 11. června 2011
Usnesení č.412 26 kB
56 kB
503/11 Návrh na obeslání 10. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
Příloha č.1 20 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.412
Usnesení č.413 25 kB
53 kB
500/11 Zpráva o státní návštěvě prezidenta ČR v Ázerbájdžánské republice ve dnech 16. -19. května 2011
Usnesení č.414 27 kB
55 kB
522/11 Návrh na vyslovení předchozího souhlasu Parlamentu ČR s postupem zástupců ČR v Radě EU při přijímání "Návrhu nařízení Rady o elektronickém zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie (2011/ST/08609)"
Usnesení č.415 26 kB
56 kB
532/11 Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo financí
ikonka - mění usnesení usn. 228/2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk