Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-05-18
Program jednání 41 kB
124 kB
Dodatek č.2 30 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 102 kB
Usnesení č.357 25 kB
66 kB
342/11 Návrh občanského zákoníku
Usnesení č.358 25 kB
64 kB
341/11 Návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Usnesení č.359 25 kB
66 kB
340/11 Návrh zákona o mezinárodním právu soukromém
Usnesení č.360 26 kB
54 kB
358/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.361 25 kB
52 kB
359/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.362 25 kB
53 kB
361/11 Návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Usnesení č.363 27 kB
55 kB
450/11 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření
Usnesení č.364 26 kB
55 kB
133/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.365 27 kB
56 kB
321/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.366 26 kB
54 kB
386/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.367 25 kB
54 kB
317/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů a další související zákony
Usnesení č.368 25 kB
52 kB
440/11 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2011
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.369 17 kB
52 kB
458/11 Bílá kniha o obraně
ikonka - bylo zrušeno usn. 187/2019
Usnesení č.370 25 kB
54 kB
435/11 Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 4. čtvrtletí 2010 a 1. čtvrtletí 2011 a Aktualizace Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012
Usnesení č.371 24 kB
51 kB
434/11 Analýza možnosti zavedení institutu „zkoušky spolehlivosti“ pro další osoby působící v orgánech veřejné moci
Usnesení č.372 27 kB
56 kB
436/11 Informace o přípravě potenciálu snižování emisí znečišťujících látek v České republice k roku 2020
Usnesení č.373 18 kB
55 kB
455/11 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 18
Příloha č.1 717 kB
Příloha č.1 k usnesení č.373
Usnesení č.374 32 kB
56 kB
446/11 Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2010 a vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok 2010 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2011
Usnesení č.375 23 kB
50 kB
448/11 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2010
Usnesení č.376 17 kB
52 kB
454/11 Aktualizace usnesení vlády č. 353 z 10. května 2010
Usnesení č.377 24 kB
52 kB
452/11 Příprava Dohody o implementaci Fondu solidarity EU v ČR (povodně z května a června 2010)
Usnesení č.378 18 kB
53 kB
462/11 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené předsedou vlády na Ministerské zasedání Rady Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži ve dnech 24. - 26. května 2011
Usnesení č.379 17 kB
52 kB
460/11 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Iráku ve dnech 22.-24. května 2011
Usnesení č.380 25 kB
52 kB
461/11 Zpráva o státní návštěvě prezidenta Italské republiky Giorgia Napolitana v ČR ve dnech 12. – 15. dubna 2011
Usnesení č.381 25 kB
54 kB
464/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.382 32 kB
67 kB
479/11 Návrh změn některých rizikových operačních programů
Usnesení č.383 18 kB
53 kB
481/11 Předchozí souhlas vlády České republiky k bezúplatnému převodu starokladrubského hřebce Favory Alta XXI-30 Jejich královským Výsostem vévodovi a vévodkyni z Cambridge
Usnesení č.384 19 kB
55 kB
Věcné dary pro určené představitele Irácké republiky, J. E. Núrího al-MÁLIKÍHO, předsedu vlády Irácké republiky, J. E. Usámu Al-NUDŽEJFÍHO, předsedu Sněmovny reprezentantů Irácké republiky, gen. Mohana Háfida FAHADA, 1. náměstka ministra obrany Irácké republiky, a gen. Bábákira ZEBÁRÍHO, náčelníka Generálního štábu Irácké republiky, které budou předány předsedou vlády České republiky a ministrem obrany České republiky v rámci konání oficiální návštěvy vládní delegace v Iráku
Příloha č.1 38 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.384
Usnesení č.385 Průběžná zpráva o bezpečnostních rizicích souvisejících s využíváním služeb soukromých bezpečnostních služeb orgány státní správy a samosprávy č.j. T23/2011
Usnesení č.386 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskou službou cizí moci č.j. T25/2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk