Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-05-11
Program jednání 39 kB
111 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.336 26 kB
67 kB
788/10 Návrh zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie)
Usnesení č.337 28 kB
69 kB
312/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.338 18 kB
64 kB
347/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.339 25 kB
66 kB
412/11 Zpráva o pokroku v řešení dalších změn a nových podnětů za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie
Usnesení č.340 18 kB
66 kB
427/11 Změna Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů pro rok 2011
ikonka - bylo změněno Usnesení č.341 34 kB
75 kB
425/11 Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010
Příloha č.1 911 kB
Příloha č.1 k usnesení č.341
ikonka - bylo změněno usn. 631/2012
ikonka - bylo změněno Usnesení č.342 19 kB
66 kB
408/11 Program INOSTART - program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém kraji a v Moravskoslezském kraji
ikonka - bylo změněno usn. 184/2014
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.343 25 kB
66 kB
418/11 Optimalizace provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu
Příloha č.1 22 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.343
ikonka - bylo zrušeno usn. 635/2012
Usnesení č.344 20 kB
68 kB
420/11 Bezúplatný převod objektu Pražská bez č.p./č.e. na město Pelhřimov
Příloha č.1 21 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.344
Usnesení č.345 26 kB
66 kB
421/11 Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit podnik Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem, do vlastnictví obce Braňany podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 24 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.345
Usnesení č.346 19 kB
68 kB
431/11 Záměr na řešení problematiky nemovitostí pro diplomatické mise České republiky a Spolkové republiky Německo
Usnesení č.347 23 kB
62 kB
403/11 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2010
Usnesení č.348 24 kB
62 kB
422/11 Návrhy na jmenování profesorů
Usnesení č.349 18 kB
66 kB
416/11 Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven za Ministerstvo práce a sociálních věcí
Usnesení č.350 27 kB
68 kB
405/11 Návrh na přijetí změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Usnesení č.351 28 kB
72 kB
410/11 Návrh na sjednání Protokolu o trvale udržitelném hospodaření v lesích k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Usnesení č.352 27 kB
69 kB
407/11 Stanovisko k instrumentu Mezinárodní organizace práce, přijatému na 99. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2010
Příloha č.1 23 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.352
Usnesení č.353 29 kB
73 kB
428/11 Návrh na obeslání 3. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (25. až 27. května 2011, Bratislava, Slovenská republika)
Příloha č.1 30 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.353
Usnesení č.354 32 kB
84 kB
406/11 Návrh na obeslání 100. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 1. až 17. června 2011)
Příloha č.1 24 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.354
Usnesení č.355 28 kB
71 kB
451/11 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
Usnesení č.356 16 kB
63 kB
457/11 Změny ve složení Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk