Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-04-13
Program jednání 40 kB
118 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 93 kB
Usnesení č.252 25 kB
52 kB
130/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.253 27 kB
43 kB
172/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.254 28 kB
46 kB
28/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.255 26 kB
42 kB
175/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.256 25 kB
42 kB
316/11 Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 283)
Příloha č.1 26 kB
33 kB
Příloha č.1 k usnesení č.256
Usnesení č.257 25 kB
42 kB
315/11 Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 292)
Příloha č.1 30 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.257
Usnesení č.258 17 kB
40 kB
293/11 Zpráva o aktualizaci Státní energetické koncepce
Usnesení č.259 29 kB
48 kB
292/11 Aktuální stav přípravy protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy včetně suché nádrže Teplice
Usnesení č.260 25 kB
40 kB
324/11 Aktualizace Exportní strategie České republiky na období let 2006 až 2010 na rok 2011
Usnesení č.261 30 kB
50 kB
309/11 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2010 a úkoly na rok 2011
ikonka - bylo změněno Usnesení č.262 29 kB
49 kB
298/11 Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014
ikonka - bylo změněno usn. 12/2013
Usnesení č.263 26 kB
44 kB
297/11 Stanovisko Veřejného ochránce práv k problematice označování nesprávných osobních údajů v informačním systému evidence obyvatel (ISEO) a poskytování údajů o osvojení soudům formou dálkového přístupu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.264 28 kB
45 kB
303/11 Návrh na změnu Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny a na odvolání a jmenování nových členů této rady
Příloha č.1 27 kB
38 kB
Příloha č.1 k usnesení č.264
Příloha č.2 38 kB
42 kB
Příloha č.2 k usnesení č.264
ikonka - bylo změněno usn. 692/2019 , usn. 346/2018 , usn. 590/2017
ikonka - mění usnesení usn. 1034/2001
Usnesení č.265 18 kB
43 kB
320/11 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 16)
Příloha č.1 1220 kB
Příloha č.1 k usnesení č.265
Usnesení č.266 18 kB
42 kB
319/11 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 19)
Příloha č.1 690 kB
Příloha č.1 k usnesení č.266
Usnesení č.267 18 kB
42 kB
304/11 Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období let 2012 až 2015
Usnesení č.268 15 kB
39 kB
201/11 Návrh na jmenování člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky
Usnesení č.269 26 kB
42 kB
301/11 Návrh na sjednání Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a rozdělení přínosů z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti
Usnesení č.270 28 kB
45 kB
310/11 Návrh na vyslovení souhlasu s přístupem k revidovanému Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), ve znění z roku 1999
ikonka - ruší usnesení usn. 527/2010
Usnesení č.271 28 kB
44 kB
311/11 Návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), přijaté na 20. zasedání Shromáždění této organizace
ikonka - ruší usnesení usn. 526/2010
Usnesení č.272 29 kB
49 kB
300/11 Návrh na obeslání 5. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Příloha č.1 28 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.272
Usnesení č.273 18 kB
42 kB
306/11 Návrh na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Organizace spojených národů Ban Ki-moona v České republice ve dnech 14. až 17. dubna 2011
Usnesení č.274 18 kB
41 kB
305/11 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Irácké republiky v České republice ve dnech 17. až 20. dubna 2011
Usnesení č.275 26 kB
42 kB
329/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.276 17 kB
42 kB
335/11 Návrh na poskytnutí mimořádného jednorázového peněžního daru České republiky do Fondu pro kryt reaktoru v Černobylu
Usnesení č.277 Informace o zprávách Bezpečnostní informační služby o společnosti Sazka V86/2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk