Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-04-06
Program jednání 39 kB
112 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 80 kB
Usnesení č.231 26 kB
54 kB
164/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.232 25 kB
52 kB
36/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.233 26 kB
54 kB
167/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.234 17 kB
52 kB
211/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
Usnesení č.235 18 kB
51 kB
275/11 Hlavní principy pokračování důchodové reformy
Usnesení č.236 30 kB
57 kB
278/11 Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2010
Usnesení č.237 18 kB
54 kB
290/11 Plán plnění priorit jednotlivých resortů podle Programového prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010
Usnesení č.238 20 kB
54 kB
271/11 Zpráva o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010
Usnesení č.239 26 kB
54 kB
274/11 Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků a souvisejících výdajů a souhlas s jejich použitím do ostatních běžných výdajů v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2011
ikonka - bylo změněno Usnesení č.240 25 kB
54 kB
281/11 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 240)
Příloha č.1 59 kB
93 kB
Příloha č.1 k usnesení č.240
ikonka - bylo změněno usn. 9/2012
ikonka - mění usnesení usn. 314/2010
Usnesení č.241 16 kB
52 kB
289/11 Návrh na odvolání a jmenování člena Legislativní rady vlády
Usnesení č.242 25 kB
53 kB
277/11 Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2010
Usnesení č.243 24 kB
53 kB
284/11 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2010 (ve srovnání s rokem 2009)
Usnesení č.244 17 kB
52 kB
285/11 Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení č.245 24 kB
51 kB
266/11 Návrh na navýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)
Usnesení č.246 15 kB
50 kB
265/11 Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
Usnesení č.247 18 kB
52 kB
286/11 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Berlíně ve dnech 14. - 15. dubna 2011
Usnesení č.248 28 kB
56 kB
272/11 Návrh na obeslání 23. zasedání Řídícího výboru Programu OSN pro lidská sídla UN-HABITAT, které se koná ve dnech 11. - 15. dubna 2011 v Nairobi v Keňské republice
Usnesení č.249 25 kB
51 kB
288/11 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga v Bosně a Hercegovině ve dnech 16. – 17. března 2011
Usnesení č.250 29 kB
59 kB
117/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících předpisů, ve znění zákona č. 224/1999 Sb.
Usnesení č.251 18 kB
56 kB
299/11 Odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zdravotních pojišťoven

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk