Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-03-23
Program jednání 32 kB
78 kB
Záznam z jednání 62 kB
Usnesení č.205 18 kB
52 kB
189/11 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.206 25 kB
52 kB
241/11 Návrh poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 268)
Příloha č.1 30 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.206
Usnesení č.207 25 kB
52 kB
242/11 Návrh poslankyně Ivany Řápkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (sněmovní tisk č. 272)
Příloha č.1 37 kB
43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.207
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.208 17 kB
52 kB
229/11 Společný projekt Úřadu vlády a Ministerstva pro místní rozvoj - Národního orgánu pro koordinaci Eurocentra a Eurofon - zdroje informací o tématech Evropské unie a implementaci evropských fondů
ikonka - bylo zrušeno usn. 1088/2015
Usnesení č.209 18 kB
53 kB
235/11 Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2012 a léta následující
Usnesení č.210 30 kB
40 kB
228/11 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc únor 2011
Usnesení č.211 24 kB
51 kB
230/11 Zpráva o stavu implementace Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky
Usnesení č.212 23 kB
50 kB
232/11 Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2010
Usnesení č.213 29 kB
60 kB
237/11 Návrh na sjednání Dohody o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru
ikonka - mění usnesení usn. 424/2010
Usnesení č.214 24 kB
51 kB
231/11 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. října 2006 č. 1116, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o leteckých službách
ikonka - mění usnesení usn. 1116/2006
Usnesení č.215 25 kB
52 kB
233/11 Návrh na uskutečnění cesty prezidenta republiky Václava Klause v doprovodu 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí do Argentinské republiky a Chilské republiky ve dnech 30. března až 7. dubna 2011
Usnesení č.216 25 kB
52 kB
236/11 Zpráva o pracovní cestě 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí do Státu Izrael a na Palestinská autonomní území ve dnech 22. až 24. ledna 2011
Usnesení č.217 25 kB
51 kB
234/11 Zpráva o státní návštěvě prezidenta Polské republiky Bronisława Komorowského v České republice ve dnech 21. a 22. února 2011
Usnesení č.218 25 kB
52 kB
261/11 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Usnesení č.219 17 kB
52 kB
254/11 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Knížectví Lichtenštejnsko Klause Tschütschera v České republice dne 30. března 2011
Usnesení č.220 28 kB
55 kB
252/11 Návrh na obeslání 5. zasedání Přípravné komise pro Mezinárodní agenturu pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) a 1. zasedání Shromáždění IRENA (3. – 5. dubna 2011, Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk