Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-03-02
Program jednání 36 kB
86 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.150 27 kB
46 kB
974/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.151 26 kB
47 kB
27/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.152 27 kB
48 kB
1247/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.153 26 kB
48 kB
1143/10 Návrh zákona o výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek a směsí a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Usnesení č.154 26 kB
46 kB
14/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.155 26 kB
47 kB
1300/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č.156 25 kB
44 kB
168/11 Návrh poslanců Pavla Béma, Jaroslava Krupky, Jaroslavy Wenigerové, Igora Svojáka, Borise Šťastného, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Jiřího Štětiny, Alfréda Michalíka a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 260)
Příloha č.1 22 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.156
Usnesení č.157 26 kB
44 kB
1339/10 Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí
ikonka - bylo změněno Usnesení č.158 28 kB
50 kB
134/11 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. května 2009 č. 589, k úpravě pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu
ikonka - bylo změněno usn. 665/2017
ikonka - mění usnesení usn. 589/2009
Usnesení č.159 28 kB
50 kB
151/11 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 239)
Příloha č.1 54 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.159
ikonka - mění usnesení usn. 1528/2009 , usn. 314/2010
Usnesení č.160 17 kB
47 kB
150/11 Odvolání a jmenování člena a zástupce člena správní rady Evropského institutu veřejné správy (EIPA) za Českou republiku
Usnesení č.161 17 kB
46 kB
153/11 Návrh na odvolání a jmenování členů a náhradníků Státní volební komise
Usnesení č.162 18 kB
46 kB
156/11 Návrh na uskutečnění pracovní cesty 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí států Visegrádské skupiny, Spolkové republiky Německo a států Východního partnerství v Bratislavě ve dnech 2. a 3. března 2011
Usnesení č.163 18 kB
45 kB
155/11 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Lotyšské republice ve dnech 6. a 7. března 2011
Usnesení č.164 25 kB
46 kB
162/11 Státní návštěva prezidenta Chorvatské republiky Iva Josipoviće v České republice ve dnech 8. a 9. března 2011
Usnesení č.165 20 kB
52 kB
174/11 Ustavení meziresortní hodnotící komise k posouzení a hodnocení nabídek podaných k veřejné zakázce na uzavření Rámcové smlouvy na poskytování datových služeb Komunikační infrastruktury Informačních systémů veřejné správy
Usnesení č.166 18 kB
48 kB
184/11 Dočasné snížení minimálního limitu obilovin ve státních hmotných rezervách

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk