Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-02-16
Program jednání 35 kB
90 kB
Záznam z jednání 74 kB
Usnesení č.114 26 kB
46 kB
1126/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.115 27 kB
48 kB
1163/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.116 26 kB
46 kB
1337/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Usnesení č.117 26 kB
46 kB
1267/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.118 26 kB
46 kB
1232/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.119 31 kB
52 kB
75/11 Předpokládané zabezpečení finančních prostředků na přípravu a dílčí realizaci opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy „varianta menší nádrže Nové Heřminovy“ s využitím přírodě blízkých opatření včetně dokončení majetkoprávního vypořádání
Příloha č.1 35 kB
52 kB
Příloha č.1 k usnesení č.119
Usnesení č.120 27 kB
47 kB
119/11 Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti za rok 2010
ikonka - mění usnesení usn. 127/2007
Usnesení č.121 18 kB
44 kB
116/11 Návrh na zvýšení efektivnosti procesu hodnocení dopadů regulace (RIA) a zajištění procesu hodnocení korupčních rizik (CIA)
Usnesení č.122 24 kB
45 kB
127/11 Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
Usnesení č.123 26 kB
46 kB
115/11 Předchozí souhlas vlády ke vkladu majetku do obchodní společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost
Usnesení č.124 28 kB
50 kB
108/11 Návrh na ratifikaci Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách a jejích Předpisů
Usnesení č.125 28 kB
51 kB
112/11 Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 6. ledna 1997 v Tunisu
ikonka - bylo změněno Usnesení č.126 28 kB
50 kB
128/11 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech
ikonka - bylo změněno usn. 458/2011
ikonka - bylo změněno Usnesení č.127 28 kB
50 kB
129/11 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
ikonka - bylo změněno usn. 607/2011
Usnesení č.128 29 kB
52 kB
109/11 Návrh na obeslání 26. zasedání Řídící rady Programu Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a Globálního fóra ministrů životního prostředí (Nairobi, Keňská republika, 21. až 24. února 2011)
Příloha č.1 31 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.128
Usnesení č.129 18 kB
46 kB
120/11 Návrh na účast 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na zasedání na vysoké úrovni v rámci 16. řádného zasedání Rady Organizace spojených národů pro lidská práva v Ženevě ve dnech 28. února až 1. března 2011
Usnesení č.130 18 kB
44 kB
121/11 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Gruzie v České republice ve dnech 24. až 26. února 2011
Usnesení č.131 17 kB
44 kB
142/11 Jmenování zmocněnkyně vlády pro lidská práva a předsedkyně Rady vlády České republiky pro lidská práva
Usnesení č.132 Návrh zadání úkolu Bezpečnostní informační službě č.j. T9/2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk