Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-02-09
Program jednání 42 kB
92 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 74 kB
Usnesení č.93 26 kB
46 kB
1251/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.94 26 kB
46 kB
5/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.95 26 kB
45 kB
1269/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.96 18 kB
45 kB
670/10 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví minimální hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti a způsob jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
Usnesení č.97 18 kB
44 kB
462/10 Návrh nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby
Usnesení č.98 25 kB
44 kB
106/11 Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona o stížnostech a o změně některých zákonů (zákon o stížnostech) (sněmovní tisk č. 223)
Příloha č.1 32 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.98
Usnesení č.99 35 kB
64 kB
86/11 Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců na území České republiky a návrh dalšího postupu v roce 2011
ikonka - bylo změněno Usnesení č.100 21 kB
49 kB
97/11 Převedení zbývajících činností, které jsou obsahem provozování dráhy (obsluha dráhy), z akciové společnosti České dráhy, a.s., na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
ikonka - bylo změněno usn. 486/2011
ikonka - bylo změněno Usnesení č.101 25 kB
46 kB
101/11 Návrh změn Jednacího řádu vlády
Příloha č.1 51 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.101
ikonka - bylo změněno usn. 47/2018
ikonka - mění usnesení usn. 610/1998
Usnesení č.102 30 kB
54 kB
92/11 Návrh na přijetí a schválení Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro
Usnesení č.103 23 kB
44 kB
91/11 Návrh na jmenování rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Usnesení č.104 24 kB
44 kB
93/11 Informace o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru NKÚ č. 10/02 "Majetek státu, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti MPO", která jsou uvedena v části IV. materiálu pro schůzi vlády č.j. 1112/10
Usnesení č.105 29 kB
50 kB
87/11 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Usnesení č.106 27 kB
48 kB
102/11 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických pasů Republiky Kazachstán
Usnesení č.107 28 kB
49 kB
100/11 Návrh na zpětvzetí předložených změn Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (č. sněmovního tisku 67, č. senátního tisku 324) a revidovaného Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby, ve znění z roku 1999 (č. sněmovního tisku 66, č. senátního tisku 323) z projednávání Parlamentu ČR a jejich doplněné opětovné předložení vládě ČR a Parlamentu České republiky a Parlamentu ČR
Usnesení č.108 18 kB
46 kB
105/11 Oficiální návštěva předsedy vlády Petra Nečase ve Francouzské republice ve dnech 10. - 11. února 2011
Usnesení č.109 26 kB
46 kB
90/11 Informace o průběhu a výsledcích Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (Guadalajara, Mexiko 4. až 22. 10. 2010)
ikonka - bylo změněno Usnesení č.110 22 kB
54 kB
110/11 Harmonogram činnosti příprav k rozšíření Jaderné elektrárny Temelín na léta 2011 - 2012 č.j 110/11 Příloha k vládnímu materiálu Harmonogram činnosti příprav k rozšíření Jaderné elektrárny Temelín na léta 2011 - 2012 č.j. V28/2011
ikonka - bylo změněno usn. 511/2012
Usnesení č.111 18 kB
46 kB
111/11 Návrh na uskutečnění návštěvy předsedy vlády ve Slovenské republice u příležitosti rozšířené schůzky předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny, Spolkové republiky Německo, Rakouské republiky a Ukrajiny ve dnech 14. - 15. února 2011
Usnesení č.112 Návrh na změnu ve funkcích vedoucích zastupitelských úřadů v hodnostech mimořádných a zplnomocněných velvyslanců České republiky č.j. V32/2011
Usnesení č.113 Návrh na vydání souhlasu vlády se spoluprací Bezpečnostní informační služby s další zpravodajskou službou cizí moci č.j. T8/2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk