Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-01-19
Program jednání 43 kB
124 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 90 kB
Usnesení č.36 27 kB
46 kB
1121/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.37 26 kB
46 kB
3/11 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011
Usnesení č.38 24 kB
42 kB
35/11 Návrh poslance Marka Šnajdra a dalších na vydání zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv (sněmovní tisk č. 207)
Příloha č.1 21 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.38
Usnesení č.39 26 kB
44 kB
34/11 Návrh poslance Marka Šnajdra a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 206)
Příloha č.1 25 kB
84 kB
Příloha č.1 k usnesení č.39
Usnesení č.40 26 kB
45 kB
53/11 Návrh poslanců Václava Mencla, Jaroslava Krupky, Bořivoje Šarapatky, Milana Šťovíčka, Kateřiny Konečné a Robina Böhnische na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 219)
Příloha č.1 22 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.40
Usnesení č.41 26 kB
45 kB
49/11 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 209)
Příloha č.1 32 kB
92 kB
Příloha č.1 k usnesení č.41
Usnesení č.42 25 kB
44 kB
51/11 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 211)
Příloha č.1 23 kB
80 kB
Příloha č.1 k usnesení č.42
Usnesení č.43 25 kB
44 kB
52/11 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 212)
Příloha č.1 30 kB
87 kB
Příloha č.1 k usnesení č.43
Usnesení č.44 25 kB
42 kB
33/11 Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 205)
Příloha č.1 27 kB
88 kB
Příloha č.1 k usnesení č.44
Usnesení č.45 25 kB
44 kB
50/11 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 210)
Příloha č.1 25 kB
82 kB
Příloha č.1 k usnesení č.45
Usnesení č.46 18 kB
44 kB
42/11 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010
Usnesení č.47 31 kB
51 kB
16/11 Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období let 2010 až 2012
Usnesení č.48 26 kB
46 kB
26/11 Návrh opatření k řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů
Usnesení č.49 28 kB
50 kB
23/11 Prověření potřebnosti průplavního spojení Dunaj - Odra – Labe
Usnesení č.50 21 kB
53 kB
25/11 Strategie v elektronických komunikacích Digitální Česko
Usnesení č.51 26 kB
46 kB
1308/10 Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období let 2006 až 2010 za rok 2010
Usnesení č.52 18 kB
42 kB
32/11 Návrh programu zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 až 2018 "KUS"
Usnesení č.53 27 kB
48 kB
38/11 Návrh rozhodnutí o privatizaci části majetku podniku Správa Letiště Praha, s.p., podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.54 19 kB
46 kB
19/11 Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA
Usnesení č.55 18 kB
44 kB
18/11 Program Technologické agentury České republiky na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence
Usnesení č.56 17 kB
45 kB
20/11 Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
Usnesení č.57 24 kB
41 kB
29/11 Doporučení Rady vlády České republiky pro rovné příležitosti žen a mužů k potřebě řešit téma genderové rovnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v České republice v rámci činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.58 26 kB
48 kB
37/11 Návrh na institucionální sjednocení funkcí guvernéra a alternáta guvernéra v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance
Usnesení č.59 16 kB
42 kB
39/11 Návrh na poskytnutí peněžního daru v rámci rozvojové pomoci Palestinským autonomním územím
Usnesení č.60 30 kB
52 kB
45/11 Návrh na přístup České republiky k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993)
Příloha č.1 23 kB
22 kB
Příloha č.1 k usnesení č.60
Příloha č.2 27 kB
28 kB
Příloha č.2 k usnesení č.60
ikonka - bylo změněno Usnesení č.61 26 kB
46 kB
44/11 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
ikonka - bylo změněno usn. 91/2011
Usnesení č.62 25 kB
44 kB
40/11 Informace o oficiální návštěvě ministerského předsedy Svobodného státu Bavorsko Horsta Seehofera v České republice ve dnech 19. a 20. prosince 2010
Usnesení č.63 25 kB
46 kB
58/11 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
Usnesení č.64 30 kB
54 kB
57/11 Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků Evropské unie z národních veřejných zdrojů
ikonka - mění usnesení usn. 560/2007 , usn. 675/2010
Usnesení č.65 17 kB
45 kB
60/11 Doplnění formulací u pěti opatření obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012
Usnesení č.66 Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti zpravodajských služeb České republiky č.j. T1/2011

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk