Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2011-01-05
Program jednání 34 kB
126 kB
Záznam z jednání 72 kB
Usnesení č.1 30 kB
52 kB
1290/10 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2010 až 2012
ikonka - mění usnesení usn. 1199/2006
Usnesení č.2 27 kB
44 kB
899/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
Usnesení č.3 26 kB
44 kB
1309/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance v návaznosti na nařízení, která se týkají dohledu nad finančními trhy
ikonka - bylo změněno Usnesení č.4 26 kB
46 kB
1324/10 Národní plán pro řízení ochrany státních hranic České republiky a správné provádění schengenského acquis (Národní schengenský plán 2011)
ikonka - bylo změněno usn. 198/2014
ikonka - mění usnesení usn. 1257/2001
Usnesení č.5 27 kB
47 kB
1305/10 Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015
Usnesení č.6 27 kB
44 kB
1318/10 Zpráva o převodu správních agend vykonávaných obcemi v přenesené působnosti prostřednictvím veřejnoprávních smluv
Usnesení č.7 26 kB
45 kB
1328/10 Analýza provedených kontrol a dozoru u územních samosprávných celků v letech 2006 až 2010 s návrhem konkrétních opatření směřujících k jasnému rozdělení kompetencí mezi Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo financí a ostatní kontrolní orgány ve veřejné správě
Usnesení č.8 26 kB
44 kB
1327/10 Analýza zavedení přímé volby starostů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.9 29 kB
52 kB
1304/10 Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
ikonka - bylo změněno usn. 454/2011
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.10 23 kB
40 kB
1306/10 Závěrečná zpráva a hodnocení Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice
ikonka - bylo zrušeno usn. 1/2012
Usnesení č.11 28 kB
48 kB
1329/10 Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015
Usnesení č.12 28 kB
48 kB
1333/10 Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2011
Usnesení č.13 18 kB
43 kB
1332/10 Skupina grantových projektů Grantové agentury České republiky Projekty na podporu excelence v základním výzkumu
Usnesení č.14 26 kB
44 kB
1336/10 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2009
Usnesení č.15 23 kB
42 kB
1314/10 Přistoupení České republiky k Evropskému seskupení pro územní spolupráci (EUKN EGTC Ltd)
Usnesení č.16 25 kB
44 kB
1341/10 Zpráva o průběhu a výsledcích 10. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti
Usnesení č.17 18 kB
42 kB
1346/10 Návrh na účast 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na mezinárodním setkání Snow Meeting v Litevské republice ve dnech 14. a 15. ledna 2011
Usnesení č.18 18 kB
42 kB
1344/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Nizozemském království ve dnech 19. a 20. ledna 2011
Usnesení č.19 18 kB
44 kB
1321/10 Oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Makedonské republiky Antonia Milošoského v České republice ve dnech 24. a 25. ledna 2011
Usnesení č.20 25 kB
43 kB
1345/10 Zpráva o pracovní návštěvě 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních v Polské republice ve dnech 10. a 11. prosince 2010
Usnesení č.21 25 kB
44 kB
1347/10 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice ve dnech 14. a 15. prosince 2010
Usnesení č.22 19 kB
44 kB
1299/10 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 17)
Příloha č.1 345 kB
Příloha č.1 k usnesení č.22
Usnesení č.23 35 kB
Informace o řešení územního dluhu České republiky vůči Polské republice z roku 1958 s návrhem dalšího postupu č.j. V283/2010
Příloha č.1 36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.23

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk