Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-12-22
Program jednání 27 kB
87 kB
Dodatek č.1 44 kB
Záznam z jednání 79 kB
Usnesení č.918 26 kB
46 kB
1208/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.919 26 kB
44 kB
1135/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.920 17 kB
44 kB
1164/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Usnesení č.921 19 kB
48 kB
1284/10 Postup naplnění základních principů vzniku účetnictví státu
Příloha č.1 25 kB
90 kB
Příloha č.1 k usnesení č.921
Příloha č.2 91 kB
155 kB
Příloha č.2 k usnesení č.921
Usnesení č.922 30 kB
51 kB
1287/10 Návrh na provoz utajované části systému EU Extranet ČR pro vnitrostátní distribuci dokumentů Rady Evropské unie do stupně utajení Vyhrazené v letech 2011 - 2013
Usnesení č.923 28 kB
47 kB
1294/10 Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.924 19 kB
44 kB
1270/10 Návrh systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2011
Usnesení č.925 25 kB
44 kB
1295/10 Aktualizace dokumentace programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 233 330 “Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně“
Příloha č.1 31 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.925
Usnesení č.926 27 kB
46 kB
1283/10 O změně usnesení vlády ze dne 19. listopadu 2008 č. 1455 ve znění usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1042 o optimalizaci provozu nemovitostí vlastněných Českou republikou v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a o dispozici s vyhrazeným majetkem státu
ikonka - mění usnesení usn. 1455/2008
Usnesení č.927 34 kB
62 kB
1298/10 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2010
Usnesení č.928 24 kB
44 kB
1288/10 Návrh na jmenování rektorů veřejných vysokých škol
Usnesení č.929 26 kB
43 kB
1277/10 Vyjádření vlády k žádosti obce Paskov o stanovení městem
Usnesení č.930 29 kB
49 kB
1271/10 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Usnesení č.931 26 kB
45 kB
1278/10 Zpráva o průběhu a výsledcích 5. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti
Usnesení č.932 25 kB
44 kB
1286/10 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Rakouské republice dne 26. listopadu 2010
Usnesení č.933 18 kB
42 kB
1303/10 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví limit prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů
Usnesení č.934 18 kB
44 kB
1225/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
Usnesení č.935 17 kB
44 kB
1209/10 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury
Usnesení č.936 26 kB
43 kB
1268/10 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
Usnesení č.937 26 kB
43 kB
1323/10 Návrh nominace Ing. Mirka Topolánka na pozici výkonného ředitele Mezinárodní energetické agentury OECD

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk