Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-12-14
Program jednání 33 kB
108 kB
Dodatek č.2 34 kB
Dodatek č.1 42 kB
Záznam z jednání 85 kB
Usnesení č.897 28 kB
44 kB
1097/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.898 26 kB
42 kB
1050/10 Návrh zákona o zákazu použití, skladování, výroby a převodu kazetové munice a o jejím zničení
Usnesení č.899 18 kB
42 kB
1181/10 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Usnesení č.900 18 kB
43 kB
1188/10 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Usnesení č.901 19 kB
44 kB
1120/10 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Usnesení č.902 18 kB
42 kB
1169/10 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Usnesení č.903 17 kB
42 kB
1030/10 Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Usnesení č.904 17 kB
40 kB
987/10 Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2011 a tříletý plán a dlouhodobý plán
Příloha č.1 30 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.904
Usnesení č.905 25 kB
44 kB
1236/10 Předložení základních parametrů zadávacích podmínek k veřejným zakázkám v předpokládané hodnotě nad 500 mil. Kč bez daně z přidané hodnoty – projektů sanace starých ekologických zátěží - nedostatečně zlikvidovaných sond po těžbě ropy a zemního plynu v sektoru IV, V a VI CHOPAV Kvartér řeky Moravy a návrhu na složení hodnotící komise
Příloha č.1 23 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.905
ikonka - bylo změněno Usnesení č.906 25 kB
42 kB
1226/10 Změna závazně určených parametrů programu č. 235V110 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic
ikonka - bylo změněno usn. 55/2016
ikonka - mění usnesení usn. 1212/2007
Usnesení č.907 26 kB
42 kB
1241/10 Stanovení výše mzdy a způsobu odměňování v návaznosti na stanovení jmenovitých pracovních úkolů ředitele Pozemkového fondu České republiky na rok 2010
Usnesení č.908 17 kB
41 kB
1257/10 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2011 a Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2011
Příloha č.1 357 kB
Příloha č.1 k usnesení č.908
Příloha č.2 220 kB
Příloha č.2 k usnesení č.908
Usnesení č.909 25 kB
42 kB
1235/10 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2011
Usnesení č.910 28 kB
48 kB
1252/10 Návrh na sjednání Rámcové dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé
Usnesení č.911 18 kB
41 kB
1253/10 Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady ve dnech 15. až 17. prosince 2010 v Bruselu
Usnesení č.912 25 kB
41 kB
1254/10 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Nového Zélandu Murray McCullyho v České republice dne 25. listopadu 2010.
Usnesení č.913 18 kB
41 kB
1275/10 Žádost o změnu struktury vázaných výdajů ve schváleném rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti v roce 2010
Usnesení č.914 19 kB
42 kB
1243/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.915 25 kB
44 kB
1289/10 Řešení situace obětí pracovního vykořisťování z řad občanů Evropské unie
Usnesení č.916 19 kB
44 kB
1291/10 Peněžní dary vybraným institucím v zahraničí poskytované v roce 2010 v rámci kapitoly Ministerstva zahraničních věcí
Usnesení č.917 25 kB
42 kB
a) Zpráva o aktuálním stavu veřejné zakázky Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací č.j. V256/2010 b) Informace České inspekce životního prostředí o aktuálním stavu nadlimitní veřejné zakázky Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací č.j. V258/2010 c) Informace Ministerstva životního prostředí o odhadu finančních prostředků ve vztahu k nadlimitní veřejné zakázce Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací č.j. V264/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk