Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-12-07
Program jednání 30 kB
98 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 84 kB
Usnesení č.873 25 kB
41 kB
411/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.874 19 kB
46 kB
1206/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Usnesení č.875 18 kB
42 kB
960/10 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011
Usnesení č.876 18 kB
44 kB
891/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.877 26 kB
41 kB
1195/10 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 167)
Příloha č.1 25 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.877
Usnesení č.878 25 kB
41 kB
1196/10 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 168)
Příloha č.1 22 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.878
Usnesení č.879 31 kB
46 kB
629/10 Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, k řešení ekologické revitalizace po hornické a hutnické činnosti v Moravskoslezském kraji, k řešení odstranění ekologických zátěží po průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu ve vymezeném území Jihomoravského kraje, k řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu a zajištění financování procesu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2011
Usnesení č.880 26 kB
44 kB
1210/10 Zpráva o realizaci projektu "Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků" v roce 2010 a návrh na jeho ukončení
Příloha č.1 29 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.880
Usnesení č.881 28 kB
45 kB
1214/10 Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2010 a návrh jeho zajištění v roce 2011
Usnesení č.882 29 kB
48 kB
1218/10 Obecná opatření k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva - prevence odebírání dětí ze sociálně ekonomických důvodů
Usnesení č.883 25 kB
41 kB
1200/10 Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2011
Příloha č.1 20 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.883
Usnesení č.884 22 kB
39 kB
1201/10 Překročení výdajového limitu Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2010
Usnesení č.885 18 kB
42 kB
1216/10 Program ERC CZ na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení č.886 18 kB
40 kB
1217/10 Program NÁVRAT na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Usnesení č.887 18 kB
42 kB
1222/10 Návrh na jmenování členky Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva a její náhradnice za Českou republiku
Usnesení č.888 25 kB
42 kB
1221/10 Pokračování programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2011 a střednědobý výhled jeho financování na léta 2012 až 2013
Příloha č.1 314 kB
Příloha č.1 k usnesení č.888
Usnesení č.889 17 kB
40 kB
1205/10 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.890 19 kB
44 kB
1207/10 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 15
Příloha č.1 549 kB
Příloha č.1 k usnesení č.890
Usnesení č.891 18 kB
42 kB
1233/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.892 15 kB
39 kB
1259/10 Návrh na jmenování mluvčího vlády
Usnesení č.893 15 kB
40 kB
1258/10 Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární pomoci do Albánie
Usnesení č.894 16 kB
40 kB
1265/10 Jmenování členů do Národní ekonomické rady vlády (NERV)
Usnesení č.895 24 kB
41 kB
1264/10 Návrh na odvolání ředitele SZIF
Usnesení č.896 17 kB
40 kB
1260/10 Poskytnutí peněžního daru do afghánského rozvojového programu „National Solidarity Program“

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk