Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-12-01
Program jednání 31 kB
97 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 79 kB
Usnesení č.849 26 kB
42 kB
986/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.850 18 kB
42 kB
1055/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.851 18 kB
42 kB
1075/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.
Usnesení č.852 18 kB
42 kB
1125/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a kterým se mění některá související nařízení vlády
Usnesení č.853 18 kB
41 kB
1157/10 Návrh nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití
Usnesení č.854 25 kB
40 kB
1194/10 Návrh poslanců Milady Halíkové, Jana Klána a dalších na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání (zákon o nájemném z bytů) (sněmovní tisk č. 163)
Příloha č.1 26 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.854
Usnesení č.855 24 kB
40 kB
1079/10 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně
Usnesení č.856 25 kB
42 kB
1013/10 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/24 Peněžní prostředky určené na podporu bydlení
Usnesení č.857 25 kB
42 kB
1112/10 Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/02 Majetek státu, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu
Usnesení č.858 25 kB
43 kB
1014/10 Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/25 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví
Usnesení č.859 26 kB
42 kB
1185/10 Vyhodnocení Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013, s výhledem do roku 2020
Příloha č.1 41 kB
49 kB
Příloha č.1 k usnesení č.859
ikonka - mění usnesení usn. 165/2008
Usnesení č.860 25 kB
42 kB
1175/10 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření
Příloha č.1 26 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.860
Usnesení č.861 26 kB
41 kB
1172/10 Návrh postupu, jakým bude provedeno měření a přeměřování administrativní zátěže podnikatelů
Usnesení č.862 28 kB
46 kB
1187/10 Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2010 až 2014 (koncepce rozvoje muzejnictví)
Usnesení č.863 28 kB
46 kB
1179/10 Zpráva o zajištění přístupu České republiky ke Skupině pro pozorování Země a jejím zapojení do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a účasti České republiky na programu Evropské unie Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti
Usnesení č.864 18 kB
42 kB
1180/10 Návrh na schválení Seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská práva za Českou republiku
Příloha č.1 23 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.864
Usnesení č.865 18 kB
40 kB
1168/10 Odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
Usnesení č.866 29 kB
48 kB
1191/10 Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2010 a Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2010, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2010 a Zpráva o činnosti předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2010, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2010 a Zpráva o činnosti předsednictva Technologické agentury České republiky za rok 2010 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2010
Příloha č.1 27 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.866
Příloha č.2 22 kB
30 kB
Příloha č.2 k usnesení č.866
Příloha č.3 23 kB
32 kB
Příloha č.3 k usnesení č.866
Příloha č.4 21 kB
24 kB
Příloha č.4 k usnesení č.866
Usnesení č.867 17 kB
40 kB
1193/10 Stanovení počtů vojáků Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže
Usnesení č.868 29 kB
48 kB
1184/10 Návrh na sjednání Dohody o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace
Usnesení č.869 30 kB
48 kB
1192/10 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně - služebních budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976, včetně Doplňku k této dohodě ze dne 29. června 1982 tvořícího její nedílnou součást, a dalších souvisejících resortních dohod
Usnesení č.870 19 kB
44 kB
1186/10 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 14)
Příloha č.1 181 kB
Příloha č.1 k usnesení č.870
Usnesení č.871 27 kB
44 kB
1199/10 Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu pro léta 2011 až 2016 a Strategie konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu v letech 2011 až 2016
Usnesení č.872 25 kB
40 kB
1219/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2010 č. 847, o změně usnesení vlády ze dne 28. července 2010 č. 552, k návrhu opatření k zabezpečení podílu deficitu veřejných rozpočtů na hrubém domácím produktu ve výši 5,3 % v roce 2010
ikonka - mění usnesení usn. 847/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk