Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-11-24
Program jednání 39 kB
96 kB
Dodatek č.1 34 kB
Dodatek č.2 31 kB
Záznam z jednání 80 kB
Usnesení č.827 26 kB
70 kB
857/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.828 26 kB
44 kB
1041/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.829 27 kB
43 kB
1136/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
Usnesení č.830 25 kB
40 kB
1160/10 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Václava Votavy, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 153)
Příloha č.1 24 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.830
Usnesení č.831 26 kB
41 kB
1167/10 Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vladimíra Koníčka, Pavla Kováčika, Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 154)
Příloha č.1 24 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.831
Usnesení č.832 25 kB
42 kB
1161/10 Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2011
Usnesení č.833 28 kB
45 kB
1147/10 Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2011
Usnesení č.834 17 kB
42 kB
1154/10 Návrh na schválení kandidáta ČR pro funkci soudce Mezinárodního trestního soudu
Usnesení č.835 38 kB
66 kB
1159/10 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2010
Usnesení č.836 26 kB
44 kB
1142/10 Žádost o souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2010 v kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad
Usnesení č.837 28 kB
47 kB
1162/10 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republikou Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
Usnesení č.838 27 kB
44 kB
1145/10 Návrh na přijetí změny čl. 20 odst. 1 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen
Usnesení č.839 23 kB
50 kB
1134/10 Návrh na obeslání 16. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a 6. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (29. listopadu – 10. prosince 2010, Cancún, Mexiko)
Příloha č.1 33 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.839
Usnesení č.840 25 kB
41 kB
1153/10 Návrh na vyslání delegace ČR vedené prezidentem republiky V. Klausem na 3. summit EU-Afrika v libyjském Tripoli ve dnech 28. – 30. listopadu 2010
Usnesení č.841 25 kB
41 kB
1149/10 Zpráva o návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Srbské republice dne 26. října 2010
Usnesení č.842 17 kB
40 kB
1156/10 Zrušení státního podniku Sklářský ústav, státní podnik, Škroupova 957, Hradec Králové, PSČ 500 10, IČ 15063291, bez likvidace
Usnesení č.843 31 kB
50 kB
1176/10 Návrh na sjednání Evropsko-středomořské dohody v oblasti letectví uzavřené mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé
Usnesení č.844 31 kB
49 kB
1177/10 Návrh na sjednání Dohody o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé
Usnesení č.845 18 kB
41 kB
1173/10 Platy soudců s ohledem na nález Ústavního soudu ze dne 7.9.2010, Sp. zn. PI.ÚS 12/10 publikovaný pod č. 269/2010 Sb.
Usnesení č.846 26 kB
42 kB
1189/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 375, ke zprávě o průběhu zadávacího řízení a výsledcích soutěžního dialogu s uchazeči o veřejnou zakázku na výstavbu, financování a provozování projektu „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“ a schválení smlouvy o výstavbě, financování a provozování projektu „Ubytovna zaměstnanců, Ubytovna hotelového typu, Bazén, Parkoviště, Informační centrum a vstupní objekt“
ikonka - bylo změněno Usnesení č.847 18 kB
42 kB
1190/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 28. července 2010 č. 552
ikonka - bylo změněno usn. 872/2010
Usnesení č.848 23 kB
46 kB
1183/10 Návrh na vytvoření holdingového uspořádání vybraných firem vlastněných státem v oblasti letecké přepravy a pozemních služeb

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk