Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-11-16
Program jednání 32 kB
70 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 62 kB
Usnesení č.814 27 kB
44 kB
932/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.815 27 kB
46 kB
881/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 41/2009 Sb., zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.816 25 kB
42 kB
1115/10 Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (sněmovní tisk č. 146)
Příloha č.1 29 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.816
Usnesení č.817 27 kB
45 kB
1128/10 Rozdělení dodatečných prostředků podle čl. 17 Meziinstitucionální dohody
Usnesení č.818 30 kB
47 kB
1131/10 Zpráva o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci Krajinných integrovaných plánů rozvoje
Usnesení č.819 17 kB
40 kB
1127/10 Schválení návrhu na jmenování města Plzně Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015
Usnesení č.820 26 kB
43 kB
1130/10 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 238)
Příloha č.1 66 kB
118 kB
Příloha č.1 k usnesení č.820
ikonka - mění usnesení usn. 118/2009
Usnesení č.821 19 kB
43 kB
1124/10 Program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s., ve formě poskytnutí úročené půjčky na obnovu provozu podniků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce zasažených povodněmi, záplavami či přívalovými dešti
Usnesení č.822 18 kB
42 kB
1140/10 Poskytnutí peněžního daru Programu pro rozvoj Organizace spojených národů a Programu dobrovolníků Organizace spojených národů z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí na provedení rozvojových projektů České republiky
Usnesení č.823 25 kB
42 kB
1139/10 Pracovní návštěva lucemburského velkovévody Jindřicha v České republice ve dnech 24. a 25. listopadu 2010
Usnesení č.824 25 kB
41 kB
1144/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Spolkové republiky Německo Christiana Wulffa v České republice dne 22. listopadu 2010
Usnesení č.825 15 kB
40 kB
1158/10 Návrh na odvolání mluvčího vlády
Usnesení č.826 28 kB
45 kB
Aktuální seznam priorit v boji proti terorismu pro léta 2010 až 2012 č.j. V242/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk