Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-11-10
Program jednání 38 kB
106 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 78 kB
Usnesení č.793 26 kB
43 kB
461/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.794 26 kB
45 kB
251/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.795 26 kB
43 kB
1116/10 Návrh poslanců Václava Zemka, Stanislava Křečka, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 143)
Příloha č.1 29 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.795
Usnesení č.796 25 kB
42 kB
1117/10 Návrh poslanců Stanislava Křečka, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 144)
Příloha č.1 27 kB
25 kB
Příloha č.1 k usnesení č.796
Usnesení č.797 25 kB
42 kB
1095/10 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za III. čtvrtletí 2010
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.798 18 kB
42 kB
1111/10 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
Usnesení č.799 18 kB
43 kB
1108/10 Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření
Usnesení č.800 26 kB
45 kB
1105/10 Návrh na zajištění financování příspěvku České republiky na mírové operace OSN v roce 2010 a v letech následujících
ikonka - bylo změněno Usnesení č.801 18 kB
42 kB
1107/10 Změna Statutu Správy úložišť radioaktivních odpadů
ikonka - bylo změněno usn. 212/2017
Usnesení č.802 23 kB
40 kB
1099/10 Návrh na jmenování rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
ikonka - bylo změněno Usnesení č.803 29 kB
50 kB
1100/10 Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997
ikonka - bylo změněno usn. 175/2012
Usnesení č.804 18 kB
44 kB
1104/10 Potvrzení sukcese České republiky a Republiky Kosovo do dvoustranných smluv platných mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávie
Usnesení č.805 26 kB
45 kB
1113/10 Zpráva o průběhu a výsledcích 6. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů a návrh na přijetí změn přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
Usnesení č.806 26 kB
46 kB
1093/10 Účast delegace ČR vedené prezidentem republiky na summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Lisabonu ve dnech 19. - 20. listopadu 2010 a na summitu Unie pro Středomoří v Barceloně ve dnech 20. - 21. listopadu 2010
Usnesení č.807 18 kB
43 kB
1103/10 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Estonské republice ve dnech 16. – 17. listopadu 2010
Usnesení č.808 19 kB
44 kB
1089/10 Návrh na uskutečnění návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na Ukrajině ve dnech 28. – 30. listopadu 2010 a zajištění účasti delegace České republiky na summitu hlav států a předsedů vlád zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve dnech 1. – 2. prosince 2010 v Astaně
Usnesení č.809 18 kB
42 kB
1090/10 Návrh na uskutečnění návštěvy předsedy vlády Srbské republiky Mirka Cvetkoviće v České republice ve dnech 15. – 16. listopadu 2010
Usnesení č.810 25 kB
42 kB
1091/10 Zpráva o oficiální návštěvě předsedkyně vlády Slovenské republiky Ivety Radičové v České republice dne 18. října 2010
Usnesení č.811 25 kB
43 kB
1092/10 Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Bulharské republiky Nikolaje Mladenova v České republice ve dnech 18.-19. října 2010
Usnesení č.812 18 kB
44 kB
1138/10 Změny ve složení členů Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty
Usnesení č.813 20 kB
46 kB
1137/10 Návrh na obeslání 2. zasedání smluvních stran Protokolu o vodě a zdraví, které se koná ve dnech 23.-25. listopadu 2010 v Bukurešti, Rumunsku
Příloha č.1 33 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.813

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk