Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-11-03
Program jednání 41 kB
116 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 80 kB
Usnesení č.773 26 kB
44 kB
754/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon o platebním styku a některé další zákony
Usnesení č.774 27 kB
46 kB
1849/09 Návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.775 26 kB
44 kB
876/10 Návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.776 17 kB
44 kB
954/10 Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č.777 26 kB
42 kB
1082/10 Senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji) (sněmovní tisk č. 117)
Příloha č.1 30 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.777
Usnesení č.778 25 kB
42 kB
1083/10 Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (sněmovní tisk č. 113)
Příloha č.1 29 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.778
Usnesení č.779 25 kB
42 kB
1084/10 Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (sněmovní tisk č. 118)
Příloha č.1 28 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.779
Usnesení č.780 25 kB
42 kB
1085/10 Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 112)
Příloha č.1 30 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.780
Usnesení č.781 25 kB
42 kB
1086/10 Návrh zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 122)
Příloha č.1 23 kB
24 kB
Příloha č.1 k usnesení č.781
Usnesení č.782 25 kB
68 kB
1057/10 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2009
ikonka - bylo změněno Usnesení č.783 18 kB
69 kB
1054/10 Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k problematice sirotčích důchodů
ikonka - bylo změněno usn. 655/2017
Usnesení č.784 25 kB
68 kB
1056/10 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2010, kapitoly Ministerstva zemědělství
Usnesení č.785 25 kB
69 kB
1076/10 Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnami závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2010, kapitoly Ministerstva obrany
Usnesení č.786 25 kB
68 kB
1087/10 Dotační programy zemědělství pro rok 2011, poskytované podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.787 27 kB
73 kB
1060/10 Návrh na uvolnění mimořádných finančních prostředků na humanitární pomoc České republiky pro Pákistánskou islámskou republiku
Usnesení č.788 24 kB
68 kB
1061/10 Přijetí nového Akčního plánu Strategického partnerství mezi Českou republikou a Francouzskou republikou na léta 2011 až 2013
Usnesení č.789 25 kB
68 kB
1064/10 Návrh na konání summitu prezidentů států V4 v Karlových Varech ve dnech 5. a 6. listopadu 2010
Usnesení č.790 17 kB
67 kB
1074/10 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Polské republice dne 4. listopadu 2010
Usnesení č.791 18 kB
68 kB
1066/10 Návrh na oficiální účast 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na Národní pouti ke Svatému stolci a na konferenci Rozhovory u krbu v Berlíně ve dnech 9. a 10. listopadu 2010
Usnesení č.792 33 kB
88 kB
1023/10 Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk