Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-10-20
Program jednání 37 kB
98 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 75 kB
Usnesení č.734 18 kB
68 kB
1008/10 Návrh na jmenování členů Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správy
Usnesení č.735 23 kB
66 kB
1029/10 Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2010
Usnesení č.736 26 kB
68 kB
914/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
Usnesení č.737 26 kB
70 kB
925/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.738 26 kB
72 kB
747/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.739 26 kB
70 kB
973/10 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek
Usnesení č.740 17 kB
68 kB
672/10 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví požadavky a postupy pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících
Usnesení č.741 25 kB
68 kB
1032/10 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 104)
Příloha č.1 38 kB
45 kB
Příloha č.1 k usnesení č.741
Usnesení č.742 25 kB
68 kB
1033/10 Návrh poslanců Martina Peciny, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 99)
Příloha č.1 31 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.742
Usnesení č.743 27 kB
70 kB
1034/10 Návrh poslanců Jana Hamáčka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších přepisů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 100)
Příloha č.1 30 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.743
Usnesení č.744 26 kB
68 kB
1035/10 Návrh poslanců Petra Hulinského, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 101)
Příloha č.1 23 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.744
Usnesení č.745 25 kB
70 kB
997/10 Zpráva o pokroku v řešení vybraných legislativních oblastí za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
Usnesení č.746 25 kB
70 kB
1010/10 Návrh na oddlužení státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve vztahu ke státnímu rozpočtu
Usnesení č.747 26 kB
72 kB
705/10 Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu pro rok 2010/2011
Příloha č.1 22 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.747
Usnesení č.748 35 kB
52 kB
1036/10 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíc září 2010
Usnesení č.749 28 kB
74 kB
1017/10 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
Usnesení č.750 27 kB
73 kB
1026/10 Návrh na obeslání 22. zasedání smluvních stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Příloha č.1 27 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.750
Usnesení č.751 18 kB
68 kB
1018/10 Návrh na uskutečnění návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Slovenské republice při příležitosti rozšířené schůzky ministrů zahraničních věcí států V4 a států západního Balkánu ve dnech 21. a 22. října 2010
Usnesení č.752 18 kB
70 kB
1015/10 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek č. 13)
Příloha č.1 239 kB
Příloha č.1 k usnesení č.752
Příloha č.2 45 kB
Příloha č.2 k usnesení č.752
ikonka - bylo změněno Usnesení č.753 27 kB
74 kB
990/10 Optimalizace provozu administrativních budov ústředí Správy státních hmotných rezerv
Příloha č.1 48 kB
71 kB
Příloha č.1 k usnesení č.753
ikonka - bylo změněno usn. 772/2011
ikonka - mění usnesení usn. 1455/2008
Usnesení č.754 24 kB
67 kB
1012/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 2. března 2009 č. 225, o změně usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 687, o prodloužení přechodného období pro vybrané územní samosprávné celky při užívání prostor v administrativních objektech po bývalých okresních úřadech
ikonka - mění usnesení usn. 225/2009
Usnesení č.755 24 kB
68 kB
1040/10 Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2010
Usnesení č.756 25 kB
67 kB
1039/10 Návrh na udělení státního vyznamenání Medaile Za zásluhy
Usnesení č.757 27 kB
73 kB
1049/10 Problematika řešení nárůstu cen elektrické energie způsobeného podporou obnovitelných zdrojů energie

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk