Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-10-06
Program jednání 33 kB
83 kB
Dodatek č.2 32 kB
Dodatek č.1 33 kB
Záznam z jednání 73 kB
Usnesení č.705 27 kB
44 kB
825/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.706 25 kB
42 kB
981/10 Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Vlasty Bohdalové, Jaroslava Krákory, Hany Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 80)
Příloha č.1 32 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.706
Usnesení č.707 25 kB
42 kB
982/10 Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 79)
Příloha č.1 35 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.707
Usnesení č.708 26 kB
43 kB
983/10 Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 78)
Příloha č.1 30 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.708
Usnesení č.709 25 kB
43 kB
984/10 Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 88)
Příloha č.1 22 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.709
Usnesení č.710 27 kB
43 kB
969/10 Žádost o čerpání finančních prostředků z Fondu solidarity EU – povodně v srpnu 2010 (Liberecký a Ústecký kraj)
Usnesení č.711 25 kB
44 kB
971/10 Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace ve věci zpracování koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice
Usnesení č.712 26 kB
44 kB
975/10 Návrh na propůjčení a udělení státních vyznamenání České republiky – Řádu Bílého lva a Medaile Za hrdinství
Usnesení č.713 25 kB
45 kB
961/10 Změna usnesení vlády ze dne 9.6.2008 č. 735 k přípravě a výstavbě kapacitní pozemní komunikace v úseku Pohořelice – státní hranice s Rakouskou republikou
ikonka - mění usnesení usn. 735/2008
Usnesení č.714 25 kB
42 kB
972/10 Návrh na změnu usnesení vlády č. 104 ze dne 1. února 2006 o Obecných zásadách pro hospodaření s finančními prostředky EU při realizaci komunitárních programů
ikonka - mění usnesení usn. 104/2006
Usnesení č.715 15 kB
40 kB
979/10 Návrh statutu Národní ekonomické rady vlády
Příloha č.1 28 kB
90 kB
Příloha č.1 k usnesení č.715
Usnesení č.716 23 kB
42 kB
967/10 Návrh na jmenování profesorů
Usnesení č.717 29 kB
49 kB
978/10 Návrh na přístup k Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu
Příloha č.1 19 kB
79 kB
Příloha č.1 k usnesení č.717
Usnesení č.718 26 kB
45 kB
977/10 Návrh na 2. změnu Přílohy 1 "Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie"
Usnesení č.719 18 kB
43 kB
966/10 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a ministrem obrany na společné zasedání ministrů zahraničních věcí a obrany zemí NATO v Bruselu ve dnech 13. - 14. října 2010
Usnesení č.720 30 kB
46 kB
989/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.721 25 kB
42 kB
998/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 22. září 2010 č. 668, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - mění usnesení usn. 668/2010
Usnesení č.722 37 kB
66 kB
1007/10 Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2011 - 2012 s výhledem na rok 2013
Usnesení č.723 17 kB
42 kB
1006/10 Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci a osob z humanitárních důvodů do a z Afghánistánu vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
Usnesení č.724 25 kB
42 kB
Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 29. září 2010 č. 684, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - mění usnesení usn. 684/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk