Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-09-29
Program jednání 30 kB
98 kB
Záznam z jednání 76 kB
Usnesení č.683 26 kB
44 kB
592/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikonka - bylo změněno Usnesení č.684 26 kB
44 kB
924/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno usn. 724/2010
Usnesení č.685 26 kB
45 kB
953/10 Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012
Usnesení č.686 26 kB
45 kB
261/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.687 18 kB
46 kB
671/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.688 17 kB
42 kB
939/10 Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011
Usnesení č.689 17 kB
42 kB
940/10 Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011
Usnesení č.690 18 kB
43 kB
941/10 Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
Usnesení č.691 18 kB
42 kB
861/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
ikonka - bylo změněno Usnesení č.692 36 kB
58 kB
951/10 Strategie obnovy území Libereckého a části Ústeckého kraje postižených záplavami a povodněmi v srpnu 2010
Příloha č.1 135 kB
92 kB
Příloha č.1 k usnesení č.692
Příloha č.2 148 kB
Příloha č.2 k usnesení č.692
Příloha č.3 51 kB
Příloha č.3 k usnesení č.692
ikonka - bylo změněno usn. 652/2011
Usnesení č.693 17 kB
69 kB
888/10 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a střednědobý výhled na roky 2012 a 2013
Usnesení č.694 25 kB
43 kB
945/10 Analýza realizace opatření přijatých ke zvýšení účinnosti a účelnosti čerpání ze Strukturálních fondů (Informace o plnění opatření dle usnesení vlády č. 295/2010)
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.695 25 kB
42 kB
931/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, o monitoringu hospodaření obcí a o zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby
ikonka - bylo zrušeno usn. 742/2017
ikonka - mění usnesení usn. 1395/2008
Usnesení č.696 26 kB
44 kB
928/10 Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2009 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2009
Příloha č.1 21 kB
78 kB
Příloha č.1 k usnesení č.696
Usnesení č.697 18 kB
67 kB
403/10 Schválení výjimky ze „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ pro státní podniky v působnosti Ministerstva obrany
Usnesení č.698 17 kB
42 kB
952/10 Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
Usnesení č.699 27 kB
46 kB
950/10 Návrh na přístup k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guayana
Usnesení č.700 26 kB
44 kB
949/10 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Usnesení č.701 18 kB
43 kB
948/10 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené prezidentem republiky Václavem Klausem na summit asijsko-evropského dialogu ASEM 8 v Bruselu ve dnech 4.-5. října 2010
Usnesení č.702 30 kB
51 kB
956/10 Návrh na obeslání desátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (Nagoya, Japonsko, 18. - 29. října 2010)
Příloha č.1 29 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.702
Usnesení č.703 18 kB
43 kB
965/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve Spojených státech amerických ve dnech 4. - 7. října 2010
Usnesení č.704 18 kB
44 kB
976/10 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 1. října 2010 do 31. října 2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk