Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-09-22
Program jednání 31 kB
82 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 64 kB
Usnesení č.667 26 kB
70 kB
905/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikonka - bylo změněno Usnesení č.668 26 kB
69 kB
812/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno usn. 721/2010
Usnesení č.669 26 kB
68 kB
884/10 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou podmínek stavebního spoření
Usnesení č.670 28 kB
72 kB
806/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.671 25 kB
68 kB
457/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.672 26 kB
71 kB
886/10 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Usnesení č.673 18 kB
68 kB
897/10 Návrh zákona o výši platu a některých náhrad výdajů představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců v roce 2011 a o výši platu státních zástupců v roce 2011
Usnesení č.674 26 kB
70 kB
898/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
ikonka - bylo změněno Usnesení č.675 54 kB
106 kB
885/10 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 včetně rozpočtové dokumentace
Příloha č.1 35 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.675
ikonka - bylo změněno usn. 64/2011 , usn. 537/2011
ikonka - mění usnesení usn. 563/2010
Usnesení č.676 29 kB
44 kB
944/10 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou za měsíce červenec a srpen 2010
Usnesení č.677 26 kB
71 kB
923/10 Návrh na ratifikaci Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé
Usnesení č.678 24 kB
68 kB
929/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 4. ledna 2010 č. 25, k návrhu na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 27. června 1994 v Praze
ikonka - mění usnesení usn. 25/2010
Usnesení č.679 18 kB
68 kB
943/10 Návrh na uskutečnění cesty 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí do Moldavské republiky ve dnech 29. září až 1. října 2010 na ministerské zasedání skupiny států Evropské unie podporujících Moldavskou republiku
Usnesení č.680 18 kB
69 kB
934/10 Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit podnik Lesy České republiky, s.p., do vlastnictví města Terezín, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 19 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.680
Usnesení č.681 25 kB
69 kB
955/10 Návrh organizačního uspořádání Koordinačního výboru pro vyhodnocení dopadů podpory obnovitelných zdrojů energie do ceny elektřiny/energie
Usnesení č.682 25 kB
66 kB
Změna usnesení vlády ze dne 30. května 2007 č. 578, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách
ikonka - mění usnesení usn. 578/2007

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk