Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-09-15
Program jednání 25 kB
80 kB
Dodatek č.1 33 kB
Záznam z jednání 70 kB
Usnesení č.645 26 kB
70 kB
699/10 Návrh zákona, který se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.646 18 kB
68 kB
831/10 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví hodnota kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
Usnesení č.647 25 kB
68 kB
906/10 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011
Usnesení č.648 17 kB
34 kB
922/10 Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část roku 2010 a návrh Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2011
Příloha č.1 293 kB
Příloha č.1 k usnesení č.648
Příloha č.2 306 kB
Příloha č.2 k usnesení č.648
Usnesení č.649 18 kB
68 kB
901/10 Dokumentace programu č. 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“ - 6. aktualizace
Příloha č.1 55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.649
Usnesení č.650 17 kB
70 kB
919/10 Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady Grantové agentury České republiky
ikonka - bylo změněno Usnesení č.651 29 kB
73 kB
648/10 Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a o vyjmutí majetku z privatizace podle uvedeného zákona (materiál č. 237)
Příloha č.1 60 kB
110 kB
Příloha č.1 k usnesení č.651
ikonka - bylo změněno usn. 1133/2016 , usn. 820/2011
ikonka - mění usnesení usn. 502/1993 , usn. 521/2009
Usnesení č.652 25 kB
70 kB
920/10 Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 351, k výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě
ikonka - mění usnesení usn. 351/2010
Usnesení č.653 26 kB
70 kB
921/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 26. října 2009 č. 1338, o změně usnesení vlády ze dne 29. května 2002 č. 551, o řešení aktuálních problémů Pardubického kraje
Příloha č.1 19 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.653
ikonka - mění usnesení usn. 1338/2009
Usnesení č.654 25 kB
68 kB
917/10 Návrh 1. změny rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2010
Příloha č.1 21 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.654
Usnesení č.655 15 kB
66 kB
918/10 Návrh na změnu ve funkci předsedy Vládní dislokační komise
Usnesení č.656 26 kB
68 kB
908/10 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010
Usnesení č.657 28 kB
75 kB
916/10 Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze dne 3. července 1997
Usnesení č.658 28 kB
72 kB
912/10 Návrh na obeslání 65. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a uskutečnění pracovní cesty prezidenta republiky Václava Klause do Spojených států amerických
Usnesení č.659 27 kB
72 kB
915/10 Návrh na obeslání 37. Shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
Příloha č.1 31 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.659
Usnesení č.660 28 kB
73 kB
909/10 Návrh na obeslání 6. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (Praha, 20. až 22. září 2010)
Příloha č.1 25 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.660
Usnesení č.661 28 kB
78 kB
910/10 Návrh na obeslání 5. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužící jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (Nagoya, Japonsko, 11. až 15. října 2010)
Příloha č.1 25 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.661
Usnesení č.662 18 kB
68 kB
911/10 Oficiální návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Vietnamské socialistické republiky Pham Gia Khiema v České republice ve dnech 16. až 19. září 2010
Usnesení č.663 26 kB
68 kB
938/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.664 28 kB
76 kB
933/10 Návrh na sjednání Dohody o spolupráci v oblasti družicové navigace mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Norským královstvím
Usnesení č.665 16 kB
67 kB
942/10 Odvolání zmocněnce vlády pro lidská práva a předsedy Rady vlády České republiky pro lidská práva
Usnesení č.666 24 kB
68 kB
Změna usnesení vlády ze dne 25. srpna 2010 č. 614, ke státní návštěvě prezidenta Lotyšské republiky Valdise Zatlerse v České republice ve dnech 30. a 31. srpna 2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk