Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-09-01
Program jednání 33 kB
82 kB
Záznam z jednání 62 kB
Usnesení č.620 26 kB
42 kB
878/10 Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 38)
Příloha č.1 27 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.620
Usnesení č.621 25 kB
44 kB
832/10 Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 09/18 „Peněžní prostředky určené na odstranění starých ekologických zátěží“
Usnesení č.622 26 kB
42 kB
836/10 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/30 "Výdaje vyplacené Českou správou sociálního zabezpečení v kapitole státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí na dávky důchodového pojištění za rok 2009"
Usnesení č.623 24 kB
41 kB
786/10 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/23 - "Prostředky státního rozpočtu poskytované na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě"
Usnesení č.624 24 kB
41 kB
795/10 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/21 – Majetek státu, s nímž je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Usnesení č.625 26 kB
43 kB
537/10 Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2010
Usnesení č.626 25 kB
43 kB
875/10 Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády České republiky
Usnesení č.627 28 kB
47 kB
872/10 Jmenování zástupců České republiky v mezinárodních finančních institucích
Usnesení č.628 15 kB
38 kB
870/10 Návrh na jmenování předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.629 17 kB
40 kB
874/10 Návrh na změnu ve funkci předsedy české části Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací
Usnesení č.630 31 kB
50 kB
879/10 Návrh na sjednání Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
Usnesení č.631 28 kB
46 kB
863/10 Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu
Usnesení č.632 29 kB
44 kB
862/10 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Usnesení č.633 30 kB
46 kB
873/10 Návrh na obeslání 54. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii, konaného ve dnech 20. 9. - 24. 9. 2010 ve Vídni
Usnesení č.634 18 kB
40 kB
866/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve dnech 5. - 6. září 2010 ve Francii
Usnesení č.635 18 kB
41 kB
867/10 Účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie (Brusel, 10. -11. září 2010)
Usnesení č.636 26 kB
40 kB
864/10 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Maďarské republice dne 5. srpna 2010
Usnesení č.637 25 kB
40 kB
865/10 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta Polské republiky Bronislawa Komorowského v České republice dne 10.8.2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk