Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-08-25
Program jednání 29 kB
96 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 78 kB
Usnesení č.598 27 kB
46 kB
603/10 Návrh zákona o finančním zajištění a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
Usnesení č.599 26 kB
42 kB
649/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
Usnesení č.600 26 kB
44 kB
779/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.601 27 kB
44 kB
780/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.602 27 kB
45 kB
838/10 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2010
Příloha č.1 213 kB
86 kB
Příloha č.1 k usnesení č.602
Příloha č.2 22 kB
Příloha č.2 k usnesení č.602
Usnesení č.603 21 kB
46 kB
789/10 Návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie
Usnesení č.604 16 kB
42 kB
856/10 Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR
Usnesení č.605 27 kB
46 kB
852/10 Analýza problematiky ochrany obyvatelstva před nebezpečnými látkami
ikonka - ruší usnesení usn. 471/2006 , usn. 1276/2004 , usn. 1032/2009
Usnesení č.606 27 kB
44 kB
843/10 Analýza bezpečnostních rizik spojených s výkonem státní správy při aplikaci zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
Usnesení č.607 26 kB
46 kB
855/10 Operativní kroky k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010
Usnesení č.608 26 kB
45 kB
858/10 Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2010 v kapitole 327 Ministerstvo dopravy
Usnesení č.609 26 kB
43 kB
850/10 Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008
Usnesení č.610 26 kB
44 kB
851/10 Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2009
Usnesení č.611 25 kB
44 kB
848/10 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2010
Usnesení č.612 25 kB
44 kB
844/10 Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2010
Usnesení č.613 26 kB
46 kB
847/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 16. února 2009 č. 192, k návrhu na sjednání Dohody mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a jeho přílohy
ikonka - mění usnesení usn. 192/2009
Usnesení č.614 25 kB
44 kB
845/10 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta Lotyšské republiky v České republice ve dnech 30. - 31. srpna 2010
Usnesení č.615 25 kB
44 kB
859/10 Informace o průběhu a výsledcích 62. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Agadir, Maroko, 27. května – 25. června 2010)
Usnesení č.616 25 kB
43 kB
849/10 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Polské republice dne 2.8.2010
Usnesení č.617 24 kB
42 kB
869/10 Dopady sníženého výdajového rámce na investiční výstavbu v letech 2010 a 2011
Usnesení č.618 27 kB
43 kB
834/10 Návrh na uzavření některých zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a na změnu usnesení vlády ze dne 15. října 2008 č. 1296, k uzavření některých zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí, ve znění usnesení vlády ze dne 21. prosince 2009 č. 1586
ikonka - mění usnesení usn. 1296/2009
Usnesení č.619 16 kB
40 kB
877/10 Návrh na poskytnutí humanitární pomoci ve formě letecké přepravy humanitárního materiálu do Pákistánu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk