Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-08-18
Program jednání 26 kB
92 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 64 kB
Usnesení č.585 26 kB
42 kB
473/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.586 27 kB
44 kB
262/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Usnesení č.587 27 kB
42 kB
778/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, ve znění zákona č. 281/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.588 26 kB
41 kB
810/10 Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 33)
Příloha č.1 25 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.588
Usnesení č.589 30 kB
48 kB
722/10 Plnění požadavků na údaje o realizaci programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
ikonka - bylo změněno Usnesení č.590 25 kB
42 kB
837/10 Žádost kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství na řešení financování Programu rozvoje venkova v letech 2010 až 2013
ikonka - bylo změněno usn. 314/2012
Usnesení č.591 18 kB
42 kB
811/10 Poskytnutí peněžního daru Programu pro rozvoj Organizace spojených národů v rámci kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí na provedení evaluací rozvojových projektů České republiky
Usnesení č.592 17 kB
40 kB
734/10 Převod členství v mezinárodní organizaci Evropské fórum obchodních a hospodářských rejstříků (ECRF)
Usnesení č.593 18 kB
41 kB
828/10 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Spolkové republice Německo ve dnech 18.-19. srpna 2010
Usnesení č.594 27 kB
44 kB
826/10 Informace o účasti delegace České republiky na neformálním ministerském setkání zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve dnech 16. – 17. července 2010 v Almaty
ikonka - mění usnesení usn. 450/2010
Usnesení č.595 25 kB
42 kB
827/10 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Rakouské republice dne 22. července 2010
Usnesení č.596 24 kB
42 kB
846/10 Maturitní zkouška ve školním roce 2010/2011
Usnesení č.597 18 kB
44 kB
854/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 28. července 2010 č. 552
ikonka - mění usnesení usn. 552/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk