Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-08-11
Program jednání 40 kB
102 kB
Dodatek č.1 30 kB
Záznam z jednání 79 kB
ikonka - bylo změněno Usnesení č.563 42 kB
66 kB
790/10 Návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011
ikonka - bylo změněno usn. 675/2010
Usnesení č.564 25 kB
40 kB
796/10 Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele a o změně některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 22)
Příloha č.1 30 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.564
Usnesení č.565 26 kB
68 kB
805/10 Návrh poslanců Petra Hulinského, Stanislava Křečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 23)
Příloha č.1 32 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.565
Usnesení č.566 25 kB
68 kB
799/10 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 26)
Příloha č.1 38 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.566
Usnesení č.567 27 kB
43 kB
798/10 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 25)
Příloha č.1 26 kB
29 kB
Příloha č.1 k usnesení č.567
Usnesení č.568 26 kB
69 kB
803/10 Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 29)
Příloha č.1 25 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.568
Usnesení č.569 24 kB
40 kB
797/10 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (sněmovní tisk č. 24)
Příloha č.1 30 kB
43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.569
Usnesení č.570 25 kB
68 kB
802/10 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 28)
Příloha č.1 26 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.570
Usnesení č.571 26 kB
68 kB
801/10 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 27)
Příloha č.1 25 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.571
Usnesení č.572 25 kB
41 kB
804/10 Návrh poslanců Pavla Hojdy, Karla Šidla, Marie Rusové, Vojtěcha Filipa, Vojtěcha Adama a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 30)
Příloha č.1 26 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.572
Usnesení č.573 19 kB
72 kB
744/10 Návrh nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.574 25 kB
67 kB
740/10 Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009
ikonka - bylo zrušeno usn. 504/2018
Usnesení č.575 20 kB
71 kB
715/10 Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod
Příloha č.1 106 kB
Příloha č.1 k usnesení č.575
Příloha č.2 22 kB
Příloha č.2 k usnesení č.575
Usnesení č.576 28 kB
72 kB
784/10 Zpráva o problematice nežádoucího rozšiřování zástavby do okolních území (urban sprawl)
Usnesení č.577 17 kB
67 kB
809/10 Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky
ikonka - bylo změněno Usnesení č.578 30 kB
80 kB
791/10 Návrh na složení Bezpečnostní rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost
ikonka - bylo změněno usn. 578/2011
ikonka - mění usnesení usn. 813/2001 , usn. 687/2009
Usnesení č.579 25 kB
68 kB
793/10 Zpráva o oficiální návštěvě předsedy vlády ve Slovenské republice dne 19. července 2010 a účasti na zasedání předsedů vlád Visegrádské skupiny v Budapešti dne 20. července 2010
ikonka - bylo změněno Usnesení č.580 25 kB
68 kB
792/10 Zpráva o pracovní návštěvě 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spolkové republice Německo a v Afghánské islámské republice ve dnech 19. až 21. července 2010
ikonka - bylo změněno usn. 580/2011
Usnesení č.581 25 kB
68 kB
794/10 Zpráva o oficiální návštěvě ministra zahraničních věcí Slovenské republiky Mikuláše Dzurindy v České republice dne 15. července 2010
Usnesení č.582 27 kB
73 kB
820/10 Změny ve složení Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
Usnesení č.583 24 kB
68 kB
833/10 Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb. a zákona č. 179/2010 Sb. (sněmovní tisk č. 45)
Příloha č.1 21 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.583
Usnesení č.584 19 kB
66 kB
Stanovení aktuálního postupu při odstraňování škod způsobených přívalovými povodněmi v srpnu 2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk