Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-07-12
Program jednání 39 kB
113 kB
Dodatek č.1 38 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.517 18 kB
70 kB
509/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
Usnesení č.518 25 kB
70 kB
721/10 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/17 Peněžní prostředky určené na výstavbu a rekonstrukci zařízení správních částí Ministerstva obrany
Usnesení č.519 25 kB
70 kB
713/10 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/19 Peněžní prostředky určené na rozvoj železniční infrastruktury
Usnesení č.520 24 kB
67 kB
653/10 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/16 Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D47 Lipník nad Bečvou - státní hranice s Polskem
Usnesení č.521 26 kB
70 kB
707/10 Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/20 Peněžní prostředky vynaložené na protipovodňová opatření a na podporu prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy
Usnesení č.522 23 kB
66 kB
674/10 Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/11 Správa daně z přidané hodnoty
Usnesení č.523 25 kB
68 kB
711/10 Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2009
Usnesení č.524 23 kB
66 kB
719/10 Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009
Usnesení č.525 26 kB
68 kB
710/10 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2009
Příloha č.1 21 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.525
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.526 26 kB
69 kB
716/10 Návrh na přijetí změn Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby přijatých na 20. zasedání Shromáždění této organizace
ikonka - bylo zrušeno usn. 271/2011
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.527 26 kB
70 kB
717/10 Návrh na přístup k revidovanému Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby, ve znění z roku 1999
ikonka - bylo zrušeno usn. 270/2011
Usnesení č.528 28 kB
73 kB
689/10 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Usnesení č.529 29 kB
74 kB
694/10 Návrh na obeslání Diplomatické konference ke změně Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví (Montreal, 23. září 1971) a Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag, 16. prosince 1970)
Usnesení č.530 17 kB
67 kB
704/10 Bezúplatný převod majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky, s. p., do vlastnictví Libereckého kraje, podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č.1 14 kB
Příloha č.1 k usnesení č.530
Usnesení č.531 25 kB
70 kB
733/10 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/22 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2008
Usnesení č.532 25 kB
70 kB
751/10 Informace o přípravě neformálního zasedání ministrů obrany členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v roce 2011 v České republice
ikonka - ruší usnesení usn. 370/2010
Usnesení č.533 23 kB
66 kB
748/10 Situační zpráva o plnění Aktualizovaného programu podpory environmentálních technologií v České republice
Usnesení č.534 23 kB
64 kB
731/10 Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí České republiky v roce 2009
Usnesení č.535 17 kB
68 kB
742/10 Prodloužení termínu pro dokončení rekonstrukce České národní budovy v New Yorku
Příloha č.1 24 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.535
Usnesení č.536 28 kB
72 kB
749/10 Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k přijetí opatření v oblasti podpory rozvoje a implementace asistenčních technologií pro zdravý a nezávislý život

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk