Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-06-28
Program jednání 30 kB
112 kB
Dodatek č.1 37 kB
Záznam z jednání 82 kB
Usnesení č.496 17 kB
67 kB
650/10 Návrh nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
Usnesení č.497 17 kB
67 kB
550/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Usnesení č.498 18 kB
67 kB
530/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.499 28 kB
68 kB
667/10 Zásady realizace programů průmyslové spolupráce
Příloha č.1 239 kB
Příloha č.1 k usnesení č.499
ikonka - ruší usnesení usn. 9/2005
Usnesení č.500 19 kB
70 kB
661/10 Návrh na zajištění finančních prostředků v roce 2010 na realizaci nařízení vlády č. 122/2009 Sb., o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole
Usnesení č.501 26 kB
71 kB
655/10 Zpráva o přijatých opatřeních ke snížení dopadů pandemie chřipky a jejich vyhodnocení
Usnesení č.502 19 kB
69 kB
662/10 Převedení výnosů z privatizovaného majetku Vězeňské služby České republiky (tj. z Fondu privatizace spravovaného Ministerstvem financí) do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a ve stejné výši provedení rozpočtového opatření a převedení prostředků z kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy do kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti
Usnesení č.503 24 kB
68 kB
657/10 Zpráva o stavu implementace směrnice č. 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu v ostatních členských státech Evropské unie
Usnesení č.504 25 kB
68 kB
666/10 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2009
Usnesení č.505 25 kB
68 kB
656/10 Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2009
Usnesení č.506 24 kB
66 kB
658/10 Výroční zpráva a Konsolidovaná výroční zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu České republiky, a.s., za rok 2009
Usnesení č.507 23 kB
64 kB
683/10 Závěrečná zpráva o plnění úkolů Radonového programu České republiky v období let 2000 až 2009
Usnesení č.508 28 kB
74 kB
676/10 Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ázerbajdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Usnesení č.509 29 kB
74 kB
669/10 Návrh na ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci práce v průmyslu a obchodě, a Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 129, o inspekci práce v zemědělství
Příloha č.1 21 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.509
Usnesení č.510 25 kB
68 kB
687/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Italské republice ve dnech 30. června až 1. července 2010
ikonka - bylo změněno Usnesení č.511 27 kB
71 kB
681/10 Změna dokumentace programu Ministerstva dopravy č. 227 270 Výstavba silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní
Příloha č.1 143 kB
Příloha č.1 k usnesení č.511
ikonka - bylo změněno usn. 504/2011
ikonka - mění usnesení usn. 73/2008
Usnesení č.512 24 kB
67 kB
659/10 Informace o realizaci opatření navržených Ministerstvem financí na základě Kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/37 "Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy"
Usnesení č.513 18 kB
69 kB
682/10 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (11. celek)
Příloha č.1 207 kB
Příloha č.1 k usnesení č.513
ikonka - bylo změněno Usnesení č.514 32 kB
78 kB
702/10 Návrh základních postupů provádění Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a návrh způsobu koordinace veškerých kosmických aktivit vlády
ikonka - bylo změněno usn. 282/2011
Usnesení č.515 25 kB
68 kB
441/10 Sladění systému nominace zástupců České republiky v orgánech evropského programu družicové navigace GALILEO a v orgánech Evropské kosmické agentury
Usnesení č.516 24 kB
68 kB
703/10 Postup realizace systému časového zpoplatnění prostřednictvím elektronických kupónů, souhlas se zadáním tisku emise dálničních kupónů pro rok 2011 u Státní tiskárny cenin

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk