Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-06-14
Program jednání 39 kB
111 kB
Dodatek č.1 34 kB
Záznam z jednání 90 kB
Usnesení č.456 18 kB
44 kB
379/10 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
Usnesení č.457 18 kB
43 kB
378/10 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací vojáků z povolání
Usnesení č.458 17 kB
42 kB
601/10 Návrh nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti
Usnesení č.459 18 kB
41 kB
443/10 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh
Usnesení č.460 25 kB
41 kB
627/10 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2009
Usnesení č.461 31 kB
49 kB
611/10 Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2009, Informace o plnění usnesení vlády týkající se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2009 a Informace o naplňování Dohody romské inkluze 2005-2015 v roce 2009
ikonka - mění usnesení usn. 789/1999
Usnesení č.462 26 kB
43 kB
599/10 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení (východiska)
Usnesení č.463 28 kB
46 kB
608/10 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011 a Informace o realizaci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2009
Příloha č.1 737 kB
Příloha č.1 k usnesení č.463
ikonka - bylo změněno Usnesení č.464 26 kB
44 kB
630/10 Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2009
Příloha č.1 70 kB
87 kB
Příloha č.1 k usnesení č.464
ikonka - bylo změněno usn. 770/2011
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.465 34 kB
60 kB
1698/09 Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy
ikonka - bylo zrušeno usn. 531/2017
ikonka - ruší usnesení usn. 720/2000
Usnesení č.466 25 kB
43 kB
593/10 Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020
Usnesení č.467 28 kB
43 kB
628/10 Návrh změny osoby pověřené výkonem akcionářských práv v obchodní společnosti Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost a obchodní společnosti Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
ikonka - mění usnesení usn. 1010/2008
Usnesení č.468 18 kB
40 kB
600/10 Návrh na stanovení celkových počtů příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2010
Usnesení č.469 25 kB
44 kB
625/10 Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009 v roce 2009
ikonka - bylo změněno Usnesení č.470 28 kB
46 kB
596/10 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách
ikonka - bylo změněno usn. 770/2010
Usnesení č.471 26 kB
42 kB
623/10 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu
Usnesení č.472 18 kB
42 kB
618/10 Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 16. - 17. června 2010 v Bruselu
Usnesení č.473 25 kB
42 kB
622/10 Státní návštěva prezidenta republiky Václava Klause v Makedonii/FYROM ve dnech 20. – 22. června 2010
Usnesení č.474 25 kB
42 kB
620/10 Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády v Arménské republice ve dnech 17.-18. května 2010 a oficiální návštěvě v Mongolsku ve dnech 19.-20. května 2010
Usnesení č.475 25 kB
40 kB
619/10 Zpráva o pracovní návštěvě místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Polské republice dne 21. května 2010
Usnesení č.476 22 kB
51 kB
594/10 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku v otevřeném řízení na akci „Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č. l a 2 v km 22,480 – 23,610 a kol. č. 1 v km 21,110 – 27,261 trati Horní Lideč – st. hr. SR“
Usnesení č.477 18 kB
40 kB
544/10 Řešení odstraňování následků povodní ve vybraných oblastech ČR v květnu 2010
Usnesení č.478 16 kB
40 kB
634/10 Návrh pravidel pro výběr kandidáta pro funkci soudce Mezinárodního trestního soudu
Příloha č.1 36 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.478
Usnesení č.479 25 kB
40 kB
643/10 Předběžný a hrubý odhad škod z povodňové situace z přelomu 05-06/2010 v působnosti Ministerstva zemědělství
Usnesení č.480 17 kB
42 kB
644/10 Odvolání a jmenování člena Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za Ministerstvo financí
Usnesení č.481 25 kB
39 kB
Změna usnesení vlády z 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek
ikonka - mění usnesení usn. 158/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk