Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-06-07
Program jednání 30 kB
116 kB
Dodatek č.1 34 kB
Dodatek č.2 33 kB
Záznam z jednání 86 kB
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.434 25 kB
43 kB
561/10 Národní cíle stanovené na základě hlavních cílů strategie "Evropa 2020"
Příloha č.1 25 kB
82 kB
Příloha č.1 k usnesení č.434
ikonka - bylo zrušeno usn. 314/2011
Usnesení č.435 18 kB
40 kB
220/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
Usnesení č.436 25 kB
42 kB
325/10 Stanovisko ke Kontrolnímu závěru NKÚ č. 09/13 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo financí
Usnesení č.437 25 kB
42 kB
419/10 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/14 „Majetek státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo zahraničních věcí“
Usnesení č.438 25 kB
42 kB
426/10 Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/12 Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004-2008
Usnesení č.439 26 kB
42 kB
341/10 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/15 "Peněžní prostředky spravované Správou úložišť radioaktivních odpadů a majetek státu, s nímž je tato organizační složka státu příslušná hospodařit"
Usnesení č.440 28 kB
46 kB
568/10 Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2011 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2013
Příloha č.1 16 kB
Příloha č.1 k usnesení č.440
Usnesení č.441 18 kB
42 kB
563/10 Návrh změny programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Centra základního výzkumu
Usnesení č.442 26 kB
42 kB
582/10 Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice)
Usnesení č.443 27 kB
42 kB
578/10 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2009
Usnesení č.444 18 kB
42 kB
576/10 Vyjádření České republiky k Seznamu problémů a otázek k posouzení pravidelných zpráv předložených Výborem pro odstranění diskriminace žen
Usnesení č.445 24 kB
41 kB
564/10 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009
Usnesení č.446 24 kB
38 kB
583/10 Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2009
Usnesení č.447 25 kB
41 kB
589/10 Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009
Usnesení č.448 25 kB
42 kB
553/10 Předsednictví České republiky v Dekádě romské inkluze 2005 – 2015
Příloha č.1 31 kB
89 kB
Příloha č.1 k usnesení č.448
Usnesení č.449 29 kB
49 kB
567/10 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
ikonka - bylo změněno Usnesení č.450 18 kB
42 kB
569/10 Návrh na vyslání delegace České republiky na neformální ministerské setkání zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ve dnech 16. – 17. července 2010 v Almaty
ikonka - bylo změněno usn. 594/2010
Usnesení č.451 25 kB
42 kB
570/10 Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause a předsedy vlády ve Spolkové republice Německo dne 23. května 2010
Usnesení č.452 29 kB
46 kB
525/10 Řešení problematiky kompenzace slev jízdného ve veřejné osobní dopravě ve vazbě na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007
Usnesení č.453 18 kB
42 kB
606/10 Návrh nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 18. června 2010 do 31. srpna 2010
Usnesení č.454 31 kB
50 kB
602/10 Návrh na sjednání Dohody, kterou se podruhé mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na straně jedné a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 a poprvé revidovaná v Lucemburku dne 25. června 2005
Usnesení č.455 26 kB
41 kB
K rozhodnutí vlády ve věci postupu dostavby D 11

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk