Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-05-31
Program jednání 29 kB
101 kB
Dodatek č.2 30 kB
Dodatek č.3 30 kB
Dodatek č.1 42 kB
Záznam z jednání 83 kB
Usnesení č.417 17 kB
69 kB
402/10 Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Usnesení č.418 17 kB
66 kB
287/10 Návrh nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Usnesení č.419 27 kB
70 kB
448/10 Informace o návrhu opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice eliminací nadbytečných požadavků environmentální legislativy
Usnesení č.420 28 kB
74 kB
528/10 Plán implementace reformy finanční pomoci studentům
ikonka - mění usnesení usn. 111/2009
Usnesení č.421 25 kB
66 kB
467/10 Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů
Usnesení č.422 25 kB
69 kB
545/10 Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů k vyjádření podpory městům, obcím a krajům České republiky k přijetí Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích a implementaci opatření obsažených v tomto dokumentu
Usnesení č.423 17 kB
67 kB
547/10 Dodatek k Doplnění vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva – kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
ikonka - bylo změněno Usnesení č.424 28 kB
76 kB
513/10 Návrh na sjednání Dohody o ukončení Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) ze dne 27. června 1997 a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS)
ikonka - bylo změněno usn. 213/2011
Usnesení č.425 27 kB
73 kB
529/10 Návrh na obeslání 62. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Agadir, Marocké království, 27. května až 25. června 2010)
Příloha č.1 31 kB
40 kB
Příloha č.1 k usnesení č.425
Usnesení č.426 25 kB
68 kB
517/10 Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Ruské federaci ve dnech 8. a 9. května 2010
Usnesení č.427 18 kB
68 kB
542/10 Pracovní návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Bosně a Hercegovině ve dnech 1. a 2. června 2010
Usnesení č.428 17 kB
67 kB
512/10 Žádost o souhlas s realizací prodeje pohledávek vzniklých neuhrazením půjček poskytnutých v rámci Obrátkového fondu PHARE, tj. půjček poskytnutých z programů Malé půjčky PHARE 99, Obnova 1997, Obnova 2002 a Technos - PHARE
Usnesení č.429 18 kB
69 kB
514/10 Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (12. celek)
Příloha č.1 55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.429
Usnesení č.430 17 kB
67 kB
522/10 Návrh na pokračování v realizaci obnovy letadlového parku dopravního letectva Armády České republiky
Usnesení č.431 25 kB
68 kB
518/10 Závěrečná zpráva skupiny odborníků o plnění usnesení vlády ze dne 19. září 2007 č. 1064, o Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013
Usnesení č.432 28 kB
72 kB
458/10 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2009
Usnesení č.433 24 kB
66 kB
562/10 Návrh na sjednání Dohody o zapojení České republiky do Jednotného evropského fondu zemí západního Balkánu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk