Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-05-24
Program jednání 55 kB
173 kB
Dodatek č.1 44 kB
Záznam z jednání 146 kB
Usnesení č.363 17 kB
42 kB
1847/09 Věcný záměr zákona o statusu veřejné prospěšnosti
Usnesení č.364 25 kB
42 kB
450/10 Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2009
Usnesení č.365 26 kB
43 kB
484/10 Dokumentace programu 129 120 "Podpora prevence před povodněmi II" - 2. změna
ikonka - mění usnesení usn. 1304/2006
Usnesení č.366 18 kB
42 kB
495/10 Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-2017
Usnesení č.367 25 kB
44 kB
460/10 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Usnesení č.368 18 kB
44 kB
353/10 Návrh způsobu další územní ochrany koridoru průplavního spojení Dunaj - Odra-Labe formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích do doby rozhodnutí vlády o dalším postupu
Usnesení č.369 25 kB
40 kB
505/10 Zpráva o zabezpečení finančních prostředků pro realizaci konkretizace opatření obsažených ve Zprávě o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.370 29 kB
47 kB
493/10 Příprava neformálního zasedání ministrů obrany členských zemí NATO v roce 2011 v České republice
ikonka - bylo zrušeno usn. 532/2010
Usnesení č.371 29 kB
46 kB
478/10 Změna přílohy usnesení vlády České republiky ze dne 12. dubna 2006 č. 391, k Pravidlům pro vysílání občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací (financování), a usnesení vlády České republiky ze dne 29. března 2010 č. 247 k naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2011 a léta následující
Příloha č.1 25 kB
85 kB
Příloha č.1 k usnesení č.371
ikonka - mění usnesení usn. 391/2006 , usn. 247/2010
Usnesení č.372 19 kB
44 kB
471/10 Zabezpečení personální potřeby pro provoz Říčních informačních služeb u Státní plavební správy
Usnesení č.373 35 kB
64 kB
392/10 Návrh na změnu Statutu a obměnu Rady vlády pro informační společnost
Příloha č.1 37 kB
43 kB
Příloha č.1 k usnesení č.373
ikonka - mění usnesení usn. 293/2007
Usnesení č.374 23 kB
40 kB
482/10 Návrh na odvolání prof. Ing. Ignáce Hozy, CSc., z funkce rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Usnesení č.375 28 kB
45 kB
487/10 Zpráva o průběhu zadávacího řízení a výsledcích soutěžního dialogu s uchazeči o veřejnou zakázku na výstavbu, financování a provozování projektu „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“ a schválení smlouvy o výstavbě, financování a provozování projektu „Ubytovna zaměstnanců, Ubytovna hotelového typu, Bazén, Parkoviště, Informační centrum a vstupní objekt“
Usnesení č.376 36 kB
56 kB
491/10 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2010
Usnesení č.377 24 kB
39 kB
502/10 Informace pro vládu ČR o schůzi Rady Projektu jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (Projekt JIM)
Usnesení č.378 24 kB
39 kB
494/10 Jmenování soudců
Příloha č.1 27 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.378
Usnesení č.379 26 kB
44 kB
452/10 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2010
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.380 26 kB
45 kB
451/10 Statut meziresortní koordinační rady pro oblast kybernetické bezpečnosti
Příloha č.1 42 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.380
ikonka - bylo zrušeno usn. 781/2011
Usnesení č.381 23 kB
38 kB
510/10 Zrušení úkolu č. II/3 plynoucího z usnesení vlády č. 1250 k materiálu „Návrh řešení koordinace a spolupráce v oblasti e-skills v ČR“
ikonka - mění usnesení usn. 1250/2009
Usnesení č.382 25 kB
42 kB
476/10 Návrh změn Statutu vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropských společenství a Soudem prvního stupně
Příloha č.1 41 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.382
ikonka - mění usnesení usn. 113/2004
Usnesení č.383 25 kB
42 kB
490/10 Změna systemizace služebních míst Úřadu pro zahraniční styky a informace
Usnesení č.384 25 kB
44 kB
468/10 Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2009
Usnesení č.385 24 kB
40 kB
508/10 Dodatek Smlouvy o poskytnutí poradenských služeb mezi Českou republikou a Světovou bankou/Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj
Usnesení č.386 29 kB
48 kB
506/10 Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Usnesení č.387 25 kB
44 kB
463/10 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany
Usnesení č.388 29 kB
45 kB
503/10 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Usnesení č.389 31 kB
50 kB
488/10 Návrh na ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících protokolů
Usnesení č.390 28 kB
48 kB
486/10 Návrh na sjednání Protokolu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
Usnesení č.391 26 kB
44 kB
479/10 Návrh na přístup k Memorandu o porozumění (MoU) o účasti v adresáři veřejných klíčů ICAO pro elektronické strojově čitelné doklady (ICAO PKD) a o sdílení nákladů
Usnesení č.392 33 kB
58 kB
485/10 Návrh na obeslání 99. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 2. - 18. června 2010)
Příloha č.1 22 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.392
Usnesení č.393 28 kB
46 kB
480/10 Návrh na obeslání revizní konference Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, která se uskuteční v Kampale (Uganda) ve dnech 31. května – 11. června 2010
Příloha č.1 40 kB
39 kB
Příloha č.1 k usnesení č.393
Usnesení č.394 19 kB
42 kB
496/10 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničních věcí Evropské unie a Sdružení národů jihovýchodní Asie (EU a ASEAN) v Madridu ve dnech 26. - 27. května 2010 a na Ministerské zasedání Rady Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži ve dnech 27. - 28. května 2010
Usnesení č.395 27 kB
48 kB
446/10 Návrh na obeslání čtvrtého výročního zasedání Globálního fondu pro životní prostředí
Příloha č.1 28 kB
36 kB
Příloha č.1 k usnesení č.395
Usnesení č.396 25 kB
42 kB
477/10 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky s manželkou v Lotyšské republice ve dnech 20. – 21. května 2010
Usnesení č.397 26 kB
41 kB
475/10 Zpráva o průběhu cesty prezidenta republiky Václava Klause na pohřeb prezidenta Polské republiky Lecha Kaczyńského dne 18. dubna 2010
Usnesení č.398 18 kB
42 kB
472/10 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.399 18 kB
42 kB
464/10 Schválení výjimky podle ustanovení § 43 odst. 1, § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., a to za účelem stavby "Rychlostní silnice R55, stavba 5510 Bzenec - Bzenec, Přívoz" na území Přírodní památky Vojenské cvičiště Bzenec
Usnesení č.400 19 kB
42 kB
465/10 Schválení výjimky podle ustanovení § 43 odst. 1, § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., a to za účelem stavby "Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať" na území Přírodní rezervace Hemže-Mýtkov
Usnesení č.401 20 kB
42 kB
520/10 Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení povodňové situace
Usnesení č.402 18 kB
41 kB
516/10 Navýšení rozpočtu kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví pro realizaci programu Rezidenční místa
Usnesení č.403 25 kB
40 kB
427/10 Rozhodnutí vlády ve věci postupu dostavby dálnice D 11
Usnesení č.404 31 kB
50 kB
523/10 Návrh na sjednání Protokolu, kterým se mění Protokol (č. 36) o přechodných ustanoveních, připojený ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii, v souvislosti s přechodnými opatřeními týkajícími se složení Evropského parlamentu
Usnesení č.405 26 kB
44 kB
524/10 Návrh na sjednání Dohody o změnách Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy na straně jedné a Philip Morris International Inc., PMPI LLC, Philip Morris Duty Free Inc. a Philip Morris World Trade SARL na straně druhé; a Dohody o změnách Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy na straně jedné a JT International S.A. a JT International Holding BV, na straně druhé
Usnesení č.406 24 kB
40 kB
533/10 Návrh Projektu vyhodnocení povodní v květnu 2010 v povodí Odry a Moravy
Usnesení č.407 24 kB
38 kB
536/10 Informace o předběžných škodách na státním vodohospodářském majetku – květen 2010
Usnesení č.408 28 kB
46 kB
532/10 Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Praze
Usnesení č.409 28 kB
44 kB
539/10 Záměr definitivního vypořádání sporu o Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha a některé další majetky v areálu Pražského hradu
Usnesení č.410 18 kB
41 kB
527/10 Žádost o vyslovení souhlasu s přesunem prostředků nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů v rámci kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Usnesení č.411 29 kB
46 kB
546/10 Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
Usnesení č.412 Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2009 č.j. T19/2010
Usnesení č.413 Zpráva o činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace č.j. T21/2010
Usnesení č.414 Statut Úřadu pro zahraniční styky a informace č.j. T22/2010
Usnesení č.415 Návrh na vydání souhlasu vlády na spolupráci Úřadu pro zahraniční styky a informace se zpravodajskou službou cizí moci č.j. T23/2010
Usnesení č.416 Zpráva o činnosti Bezpečnostní informační služby za rok 2009 č.j. T24/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk