Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-05-10
Program jednání 37 kB
110 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 73 kB
Usnesení č.336 25 kB
68 kB
300/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.337 18 kB
68 kB
286/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků
Usnesení č.338 18 kB
68 kB
401/10 Národní strategie finančního vzdělávání
Usnesení č.339 28 kB
72 kB
405/10 Hodnocení Plánu aktivit na období let 2008 a 2009 a návrh Plánu aktivit na období let 2010 a 2011 ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období let 2007 až 2013
Usnesení č.340 26 kB
68 kB
431/10 Národní strategie protidrogové politiky na období let 2010 až 2018
Usnesení č.341 29 kB
74 kB
429/10 Návrh na zajištění činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách v letech 2011 a 2012
ikonka - mění usnesení usn. 85/2008
Usnesení č.342 25 kB
70 kB
435/10 Zásady urbánní politiky
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.343 71 kB
84 kB
438/10 Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu podle opatření J.6 Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek
Příloha č.1 152 kB
138 kB
Příloha č.1 k usnesení č.343
ikonka - bylo zrušeno usn. 467/2017
ikonka - bylo změněno usn. 981/2013 , usn. 933/2011 , usn. 451/2011 , usn. 222/2012
ikonka - ruší usnesení usn. 683/2002
Usnesení č.344 34 kB
79 kB
421/10 Analýza aktuálního vývoje a problémů v oblasti migrace a postup České republiky v oblasti prevence a potírání nelegální migrace a negativních jevů spojených s migrací
Usnesení č.345 24 kB
68 kB
407/10 Pokračování projektu Letní školy migračních studií
Usnesení č.346 28 kB
73 kB
422/10 Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2008 a 2009
Usnesení č.347 24 kB
66 kB
413/10 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 1. čtvrtletí 2010
Usnesení č.348 20 kB
74 kB
428/10 Návrh na jmenování členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Usnesení č.349 23 kB
64 kB
417/10 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2009
Usnesení č.350 24 kB
66 kB
404/10 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2009 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
ikonka - bylo změněno Usnesení č.351 28 kB
72 kB
437/10 O změně usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 288, k výstavbě a financování novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě
Příloha č.1 20 kB
32 kB
Příloha č.1 k usnesení č.351
ikonka - bylo změněno usn. 652/2010
ikonka - mění usnesení usn. 288/2008
Usnesení č.352 25 kB
68 kB
406/10 Informace o plnění opatření přijatých k nápravě zjištěných nedostatků z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 08/16 Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem
Usnesení č.353 18 kB
68 kB
416/10 Aktualizace návrhu na prodloužení činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, organizačního útvaru Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, a zajištění jeho financování z prostředků státního rozpočtu v letech 2007 až 2011, schváleného usnesením vlády ze dne 1. listopadu 2006 č. 1249
Usnesení č.354 27 kB
72 kB
415/10 Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o vydávání
Usnesení č.355 18 kB
68 kB
430/10 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Ázerbájdžánské republice ve dnech 13. a 14. května 2010
Usnesení č.356 25 kB
68 kB
447/10 Návrh na sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
Usnesení č.357 25 kB
70 kB
459/10 Návrh na podpis a předběžné provádění Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé
Usnesení č.358 17 kB
68 kB
469/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Francouzské republice ve dnech 10. a 11. května 2010
Usnesení č.359 18 kB
68 kB
470/10 Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené prezidentem republiky Václavem Klausem, na VI. Summit hlav států a předsedů vlád států Evropské unie, Latinské Ameriky a Karibské oblasti (EU-LAC) v Madridu ve dnech 15. až 18. května 2010
Usnesení č.360 20 kB
75 kB
410/10 Návrh na odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.361 28 kB
74 kB
444/10 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk