Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-04-09
Program jednání 40 kB
110 kB
Dodatek č.2 32 kB
Dodatek č.1 38 kB
Záznam z jednání 86 kB
Usnesení č.256 26 kB
68 kB
227/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.257 19 kB
69 kB
292/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.258 25 kB
68 kB
323/10 Návrh poslanců Kateřiny Jacques, Robina Böhnische, Michaely Šojdrové, Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1068)
Příloha č.1 29 kB
35 kB
Příloha č.1 k usnesení č.258
Usnesení č.259 19 kB
69 kB
298/10 Podání návrhů na vstup České republiky jako vedlejšího účastníka do řízení před Soudním dvorem ve věcech C - 504/09 P Evropská komise proti Polsku a C - 505/09 P Evropská komise proti Estonsku, v nichž se Evropská komise domáhá zrušení rozsudků Tribunálu ze dne 23. září 2009 T - 183/07 Polsko proti Komisi a T - 263/07 Estonsko proti Komisi, kterými byla zrušena rozhodnutí Komise týkající se národních alokačních plánů pro přidělení povolenek na emise skleníkových plynů na období let 2008 až 2012
Usnesení č.260 28 kB
72 kB
315/10 Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji včetně konkretizace opatření
ikonka - ruší usnesení usn. 201/2010
Usnesení č.261 29 kB
74 kB
311/10 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2009 a úkoly na rok 2010
ikonka - bylo změněno Usnesení č.262 37 kB
82 kB
314/10 Pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015
Příloha č.1 47 kB
Příloha č.1 k usnesení č.262
Příloha č.2 203 kB
Příloha č.2 k usnesení č.262
ikonka - bylo změněno usn. 414/2012
Usnesení č.263 16 kB
66 kB
296/10 Návrh na odvolání a jmenování člena Státní volební komise
Usnesení č.264 22 kB
66 kB
309/10 Návrh na jmenování rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava
Usnesení č.265 24 kB
68 kB
303/10 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2009 (ve srovnání s rokem 2008)
Usnesení č.266 23 kB
66 kB
310/10 Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2009
Usnesení č.267 23 kB
66 kB
304/10 Zpráva o provozu protikorupční linky 199 za období od 1. ledna do 31. prosince 2009
Usnesení č.268 25 kB
68 kB
313/10 Pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC)
Usnesení č.269 26 kB
72 kB
302/10 Návrh na sjednání Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií zastoupenou Evropskou komisí a zúčastněnými členskými státy na straně jedné a společností British - American Tobacco (Holdings) Limited, resp. Imperial Tobacco Limited, na straně druhé, a Dohody o zproštění mezi společností Imperial Tobacco Limited, Evropskou unií a zúčastněnými členskými státy
Usnesení č.270 26 kB
70 kB
293/10 Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory
Usnesení č.271 25 kB
68 kB
305/10 Státní návštěva prezidenta Portugalské republiky Aníbala Antonia Cavaca Silvy v České republice ve dnech 14. až 16. dubna 2010
Usnesení č.272 24 kB
64 kB
290/10 Informace o přípravě podpisu smluv na údržbu Automatizovaného daňového informačního systému (ADIS) pro rok 2010 podle usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 158
Usnesení č.273 24 kB
68 kB
326/10 Vyjádření vlády k ústavní stížnosti podané Dělnickou stranou proti rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. Pst 1/2009 - 348 ze dne 17. února 2010
Příloha č.1 248 kB
Příloha č.1 k usnesení č.273
Usnesení č.274 29 kB
74 kB
335/10 Návrh na obeslání zvláštního zasedání smluvních stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a 1. zasedání smluvních stran Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (19. až 22. dubna 2010, Ženeva, Švýcarská konfederace)
Příloha č.1 30 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.274
Usnesení č.275 18 kB
68 kB
332/10 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Polské republiky Radosława Sikorského v České republice dne 15. dubna 2010
Usnesení č.276 26 kB
69 kB
342/10 Návrh na vyslání jednotky radiační, chemické a biologické ochrany Armády České republiky k zajištění bezpečnosti zasedání ministrů zahraničních věcí států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v Tallinnu, Estonská republika
Usnesení č.277 21 kB
78 kB
346/10 Ustavení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v nadlimitní veřejné zakázce "Trest domácího vězení - provozování služby elektronického monitoringu odsouzených včetně dodávky centrálního úložiště a jeho rozhraní"

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk