Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-03-29
Program jednání 26 kB
91 kB
Dodatek č.1 32 kB
Upozornění 28 kB
Záznam z jednání 78 kB
Usnesení č.235 17 kB
44 kB
219/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Usnesení č.236 17 kB
44 kB
206/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení
Usnesení č.237 27 kB
45 kB
276/10 Zpráva o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2007 a v Souhrnné zprávě o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2008
Usnesení č.238 28 kB
50 kB
107/10 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/37 „Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy“
Usnesení č.239 25 kB
45 kB
89/10 Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/08 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2008
Usnesení č.240 25 kB
44 kB
90/10 Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/04 Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost veterinárních správ a ústavů
Usnesení č.241 25 kB
44 kB
85/10 Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 09/10 - "Majetek státu a peněžní prostředky určené na činnost okresních soudů a soudů s působností okresních soudů"
Usnesení č.242 25 kB
44 kB
273/10 Stanovisko MMR ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 09/09 „Peněžní prostředky určené na realizaci Jednotného programového dokumentu regionu soudržnosti Praha pro Cíl 2“
Usnesení č.243 17 kB
43 kB
264/10 Jmenovitý výčet strategických investic v resortu Ministerstva zdravotnictví v roce 2010
Příloha č.1 22 kB
91 kB
Příloha č.1 k usnesení č.243
Usnesení č.244 17 kB
43 kB
270/10 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2009
Usnesení č.245 19 kB
44 kB
265/10 Zrušení usnesení vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 k návrhu na sjednocení administrativy výzkumu a vývoje
ikonka - ruší usnesení usn. 1260/2005
Usnesení č.246 26 kB
44 kB
283/10 Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2009
ikonka - bylo změněno Usnesení č.247 18 kB
44 kB
271/10 Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2011 a léta následující
ikonka - bylo změněno usn. 371/2010
Usnesení č.248 16 kB
40 kB
266/10 Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008
Usnesení č.249 18 kB
42 kB
281/10 Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky
Usnesení č.250 18 kB
44 kB
278/10 Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na neformální zasedání ministrů zahraničních věcí zemí NATO v Tallinnu ve dnech 22. - 23. dubna 2010
Usnesení č.251 18 kB
42 kB
279/10 Oficiální návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta v Knížectví Lichtenštejnsko ve dnech 6. - 7. dubna 2010
Usnesení č.252 18 kB
42 kB
280/10 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy generálního tajemníka Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Angela Gurríi v České republice ve dnech 5. - 7. dubna 2010
Usnesení č.253 28 kB
48 kB
288/10 Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010 – 2014
ikonka - bylo změněno Usnesení č.254 17 kB
45 kB
289/10 Návrh nového Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Příloha č.1 49 kB
58 kB
Příloha č.1 k usnesení č.254
ikonka - bylo změněno usn. 13/2012 , usn. 352/2014
ikonka - ruší usnesení usn. 100/2004
Usnesení č.255 28 kB
48 kB
299/10 Návrh na obeslání 12. kongresu OSN pro prevenci kriminality a trestní justici (Salvador, Brazílie, 12. – 19. dubna 2010)
Příloha č.1 27 kB
82 kB
Příloha č.1 k usnesení č.255

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk