Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-03-22
Program jednání 24 kB
82 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 69 kB
Usnesení č.216 25 kB
70 kB
1826/09 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
Usnesení č.217 18 kB
68 kB
120/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.218 17 kB
67 kB
185/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb.
Usnesení č.219 17 kB
67 kB
184/10 Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
Usnesení č.220 17 kB
67 kB
66/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.221 21 kB
74 kB
241/10 Strategie boje proti terorismu pro léta 2010 až 2012
Usnesení č.222 20 kB
72 kB
247/10 Další postup plnění úkolů vyplývajících z Informace o plnění úkolů z Národního akčního plánu boje proti terorismu a Koncepce boje proti organizovanému zločinu k řešení požadavku na zefektivnění systému zjišťování informací z finančního sektoru oprávněnými orgány
Usnesení č.223 23 kB
64 kB
250/10 Problematika zajištění aplikací pro výplatu sociálních dávek
Usnesení č.224 38 kB
92 kB
124/10 Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu
Usnesení č.225 35 kB
68 kB
260/10 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc únor 2010
Usnesení č.226 27 kB
72 kB
244/10 Program na snížení znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a zvlášť nebezpečnými závadnými látkami na období let 2010 až 2013
Usnesení č.227 17 kB
67 kB
249/10 Návrh na schválení Vzorového návrhu směrnice pro expertní jednání o dohodách o výměně informací v daňových záležitostech a návrhu Dohody o výměně informací v daňových záležitostech
Usnesení č.228 25 kB
68 kB
254/10 Návrh na sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu pro univerzitní studia
Příloha č.1 25 kB
31 kB
Příloha č.1 k usnesení č.228
Usnesení č.229 28 kB
74 kB
255/10 Pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva OBSE k pozorování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Usnesení č.230 17 kB
68 kB
259/10 Návrh na uskutečnění oficiální cesty předsedy vlády Jana Fischera do Spojených států amerických ve dnech 8. až 15. dubna 2010
Usnesení č.231 18 kB
68 kB
258/10 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Slovenské republiky Roberta Fica v České republice dne 30. března 2010
Usnesení č.232 24 kB
67 kB
243/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 9. července 2008 č. 855, k doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k podpoře globální konference Mezinárodní federace pro stárnutí v Praze v roce 2010
ikonka - mění usnesení usn. 855/2008
Usnesení č.233 17 kB
68 kB
267/10 Žádost o vyslovení souhlasu s přesunem nároků z nespotřebovaných výdajů z neprofilujících výdajů do profilujících výdajů v rámci kapitoly Ministerstva dopravy
Usnesení č.234 17 kB
68 kB
275/10 Účast delegace České republiky, vedené předsedou vlády, na zasedání Evropské rady ve dnech 25. a 26. března 2010 v Bruselu

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk