Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-03-15
Program jednání 28 kB
60 kB
Dodatek č.1 32 kB
Záznam z jednání 59 kB
Usnesení č.202 27 kB
44 kB
112/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.203 26 kB
44 kB
225/10 Návrh zastupitelstva kraje Vysočina na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. (sněmovní tisk č. 1045)
Usnesení č.204 25 kB
43 kB
230/10 Návrh zásad koncepčního řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření
ikonka - bylo změněno Usnesení č.205 19 kB
46 kB
228/10 Řešení problematiky kybernetické bezpečnosti České republiky
ikonka - bylo změněno usn. 781/2011
Usnesení č.206 27 kB
44 kB
233/10 Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - návrh přípravné fáze
Usnesení č.207 18 kB
44 kB
238/10 Návrh Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace
Usnesení č.208 20 kB
45 kB
237/10 Návrh na poskytnutí účelové podpory velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace BBMRI, CESNET, CESSDA, CzechCOS/ICOS, CzechGeo/EPOS, CzechPolar, CZERA, ESS, ESS – survey, LINDAT/CLARIN, PALS, Reaktory Řež
Usnesení č.209 18 kB
44 kB
234/10 Návrh aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic „MOBILITY“
Usnesení č.210 18 kB
44 kB
239/10 Návrh programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji „GESHER/MOST"
Usnesení č.211 18 kB
43 kB
232/10 Návrh na uskutečnění návštěvy Jeho královské Výsosti Prince z Walesu v České republice ve dnech 20. - 23. března 2010
Usnesení č.212 28 kB
48 kB
217/10 Návrh legislativních a dalších změn za účelem zjednodušení administrace strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
Usnesení č.213 26 kB
46 kB
242/10 Realizace národního přesídlovacího programu: přesídlení skupiny barmských uprchlíků z Malajsie a Thajska
Usnesení č.214 28 kB
48 kB
Informace o škodách vzniklých v zimním období 2009/2010 na dopravní infrastruktuře
Usnesení č.215 18 kB
45 kB
252/10 Návrh financování oficiálních státních aktů konaných v Národním památníku v Praze na Vítkově a u Hrobu neznámého vojína

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk