Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-03-08
Program jednání 33 kB
82 kB
Dodatek č.1 33 kB
Záznam z jednání 63 kB
Usnesení č.188 18 kB
44 kB
121/10 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.189 18 kB
44 kB
170/10 Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro zvláštní opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Usnesení č.190 28 kB
47 kB
200/10 Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 4. čtvrtletí 2009
Příloha č.1 20 kB
84 kB
Příloha č.1 k usnesení č.190
Usnesení č.191 24 kB
43 kB
196/10 Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2008
Usnesení č.192 25 kB
42 kB
218/10 Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 23. ledna 2008 č. 85, k vytvoření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách, a k informaci o organizačním zajištění činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
ikonka - mění usnesení usn. 85/2008
Usnesení č.193 28 kB
49 kB
202/10 Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997 v Bělehradě
Usnesení č.194 29 kB
50 kB
201/10 Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňujícího Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 19. září 1997 v Bejrútu
Usnesení č.195 29 kB
48 kB
216/10 Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Usnesení č.196 26 kB
44 kB
211/10 Informace o průběhu a výsledcích 15. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (7. až 18. prosince 2009, Kodaň, Dánské království) a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnou Přílohy I Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
Usnesení č.197 30 kB
50 kB
210/10 Informace o průběhu a výsledcích 27. zasedání Výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států a návrh dalšího postupu v souvislosti s přijatými změnami Protokolu o perzistentních organických polutantech
Usnesení č.198 30 kB
48 kB
203/10 Změna příslušnosti hospodařit s objektem Tyršova č.p. 106, Mělník
Příloha č.1 9 kB
Příloha č.1 k usnesení č.198
ikonka - mění usnesení usn. 663/2002
Usnesení č.199 18 kB
44 kB
215/10 Prodej majetku státu - administrativní objekt Wellnerova č. p. 145, Olomouc včetně souvisejícího pozemku
Usnesení č.200 25 kB
42 kB
226/10 Návrh poslanců Waltera Bartoše a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1046)
Příloha č.1 22 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.200
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.201 29 kB
49 kB
231/10 Zpráva o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji
ikonka - bylo zrušeno usn. 260/2010

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk