Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2010-03-01
Program jednání 32 kB
82 kB
Dodatek č.1 32 kB
Upozornění 29 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.171 27 kB
68 kB
70/10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.172 17 kB
68 kB
3/10 Návrh nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Usnesení č.173 17 kB
69 kB
1551/09 Návrh věcného záměru zákona o Národním digitálním archivu a digitálních archiváliích
Usnesení č.174 26 kB
69 kB
194/10 Návrh poslance Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1044)
Příloha č.1 36 kB
41 kB
Příloha č.1 k usnesení č.174
Usnesení č.175 25 kB
68 kB
187/10 Návrh poslance Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1040)
Příloha č.1 23 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.175
Usnesení č.176 18 kB
67 kB
178/10 Doplnění vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů pro lidská práva – kontrolního orgánu Mezinárodního paktu o občanských a politických právech
Usnesení č.177 25 kB
70 kB
183/10 Statut Pozemkového fondu České republiky
Příloha č.1 21 kB
27 kB
Příloha č.1 k usnesení č.177
Usnesení č.178 25 kB
68 kB
192/10 Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2009
Usnesení č.179 26 kB
70 kB
169/10 Návrh na sjednání dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci
Usnesení č.180 29 kB
74 kB
181/10 Návrh na obeslání 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), (Doha, Stát Katar, 13. až 25. března 2010)
Příloha č.1 27 kB
34 kB
Příloha č.1 k usnesení č.180
Usnesení č.181 18 kB
68 kB
189/10 Účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí J. Kohouta na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie (Cordoba, 5. a 6. března 2010)
Usnesení č.182 18 kB
68 kB
191/10 Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí J. Kohouta v Etiopské federativní demokratické republice a v Zambijské republice ve dnech 8. až 12. března 2010
Usnesení č.183 18 kB
68 kB
190/10 Oficiální návštěva generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze ve dnech 4. a 5. března 2010
Usnesení č.184 16 kB
66 kB
195/10 Úhrada členského příspěvku Mezinárodní asociaci ekonomických a sociálních rad a obdobných institucí (AICESIS) na rok 2010
Usnesení č.185 25 kB
68 kB
205/10 Návrh poslanců Waltera Bartoše a Milana Bičíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1047)
Příloha č.1 23 kB
26 kB
Příloha č.1 k usnesení č.185
Usnesení č.186 26 kB
68 kB
198/10 Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky
Usnesení č.187 15 kB
66 kB
Návrh na jmenování ředitele Pozemkového fondu České republiky a stanovení odměny řediteli Pozemkového fondu České republiky

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk